Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, położonych przy al. Niepodległości 654 w Sopocie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456438)

Client
Gmina Miasta Sopotu
State
pomorskie
Address
81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki
Phone
585 213 750
Fax
585 510 133
www
http://www.sopot.pl
E-Mail
przetargi@sopot.pl
Created
2019-03-14

Gmina Miasta Sopotu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 81-704 Sopot pomorskie tel. 585 213 750 fax. 585 510 133 REGON 59849200000000 http://www.sopot.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, położonych przy al. Niepodległości 654 w Sopocie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie „pod klucz” dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy al. Niepodległości 654 w Sopocie wraz z zagospodarowaniem terenu (dz. nr 91/1, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9 ark. mapy 39 oraz dz. nr 168/30 ark. mapy 36 – parking ul. Reja). Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do siwz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji zawarty jest w załączniku do siwz pod nazwą „dokumentacja projektowa” oraz w treści Rozdziału 13 siwz „wzór umowy”. Paragraf 3 – wzoru umowy, zawiera ogólny opis przedmiotu zamówienia. 1Zamawiający powierzy, a Wykonawca przyjmie do wykonania Zamówienie, w zakresie wykonania wszystkich Robót budowlanych polegających na budowie „pod klucz” dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych przy al. Niepodległości 654 w Sopocie (dz. nr 91/1, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9 ark. mapy 39 oraz 168/30 ark. mapy 36 parking ul. Reja). Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej STWiORB) stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy i wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz oddania obiektów do użytkowania. Wykonanie robót budowlanych obejmuje, w szczególności: 1) Rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz garażu dwupoziomowego, rozbiórkę budynku gospodarczego, rozbiórkę śmietników i część ogrodzenia, rozbiórkę części powierzchni utwardzonych, uprzątniecie działki. a) W ramach rozbiórek należy dokonać demontażu następujących elementów istniejącego zagospodarowania terenu (przeznaczonych do ponownego wykorzystania), tj.: ogrodzenia z paneli 3 D, betonowych płyt typu MEBA, stalowych barierek pochodzących z garażu dwupoziomowego. Panele 3 D pochodzące z rozbiórki ogrodzenia należy zamontować na terenie parkingu przy ul. Reja w Sopocie (wchodzącego w zakres Przedmiotu Zamówienia), płyty MEBA i stalowe barierki oraz niewykorzystane panele 3D ogrodzenia należy przetransportować do Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, (szczegóły tego obowiązku wykonawcy zostały opisane w §9 wzoru Umowy). 2) Wycinka zieleni wraz z wykonaniem nasadzeń zamiennych zgodnie z decyzja Konserwatora zabytków Miasta Sopotu nr KZ.4120.1364.2016 (nasadzenia zamienne należy wykonać w ramach wykonania zieleni, o której mowa w pkt 5 e). 3) Wykonanie „pod klucz” dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych: - X - o kubaturze 5.988,71 m3 oraz Y o kubaturze 6.044,38 m3, w tym: Instalacje i urządzenia występujące w budynkach: a) wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, b) kanalizacji deszczowej, c) centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym wyposażenie węzłów ciepła, d) elektryczna, odgromowa, przeciwprzepięciowa, zasilania, e) teletechniczna - telefoniczna, internetowa, telewizji naziemnej i satelitarnej, f) domofonowa, g) wentylacji, h) dźwigi osobowe. 4) Wykonanie sieci i przyłącza, w tym: a) wodociągowe, b) kanalizacji sanitarnej, c) kanalizacji deszczowej, d) elektroenergetyczne, e) oświetlenia terenu, f) teletechniczne (wyłącznie przepusty na przyłącza wraz ze studzienką przyłączeniową). 5) Wykonanie urządzenia terenu, w tym małej architektury: a) drogi, b) chodniki, c) miejsca postojowe, d) ogrodzenie, e) zieleń, f) oświetlenie terenu, g) plac zabaw. 6) Wykonanie innych robót i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia i oddania budynków do użytkowania, w tym, o ile zajdzie potrzeba, wykonanie obudowy ścian wykopów, odwodnienia wykopów, wykonanie projektów montażowych i warsztatowych, które Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt. Roboty będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego oraz wg wymagań Zamawiającego zamieszczonych w siwz, przekazanych pozwoleń na budowę, w zakresie i zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wyszczególnionych w Załącznikach) w terminach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §9 ust. 8, pkt 7 wzoru Umowy. Podstawowe dane dotyczące zagospodarowania terenu i budynku, zgodnie z dokumentacją projektową: Powierzchnia terenu pod zabudowę (działki nr 91/1, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9) 6.379,00 m2 Powierzchnia zabudowy (budynki X i Y) 840,10 m2 Powierzchnia działki biologicznie czynna na terenie 2.762,47 m2 Powierzchnia użytkowa budynków 2.622,03 m2 Powierzchnia użytkowa mieszkalna (PUM) 2.545,72 m2 Kubatura netto budynków 5.988,71 m3 + 6.044,38 m3 Ilość kondygnacji naziemnych 5 Liczba mieszkań 26 + 23 = 49 Liczba miejsc postojowych 15 + 46 (ul. Reja)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowyc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information