PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH ORAZ WYZNACZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 W MIEJSCOWOŚCI FUGASÓWKA.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456437)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
State
śląskie
Address
40-609 Katowice, ul. Lechicka 24 24
Phone
032 7819211
Fax
032 781 92 00
www
www.zdw.katowice.pl
E-Mail
kontrakty@zdw.katowice.pl
Created
2019-03-14

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 24 40-609 Katowice śląskie tel. 032 7819211 fax. 032 781 92 00 REGON 27630300500000 www.zdw.katowice.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH ORAZ WYZNACZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 W MIEJSCOWOŚCI FUGASÓWKA.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Niniejsze zadanie polega na wykonaniu: robót pomiarowych, robót ziemnych, frezowaniu nawierzchni, robotach rozbiórkowych i nawierzchniowych, odwodnieniu dróg, oznakowaniu pionowym i poziomym. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót oraz Dokumentacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 15 000,00 zł. 2. Formy wniesienia wadium: a) pieniądz; b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information