Odbieranie i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456436)

Client
Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
State
małopolskie
Address
33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20
Phone
18 4464043,
Fax
184464186
www
www.piwniczna.pl
E-Mail
gmina@piwniczna.pl, epolakiewicz@piwniczna.pl
Created
2019-03-14

Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Rynek 20 33-350 Piwniczna-Zdrój małopolskie tel. 18 4464043, fax. 184464186 REGON 49189308400000 www.piwniczna.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 2.1. Wymogi formalno-prawne Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczegól-ności takich jak: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), -ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.), - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm), - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466), - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 t.j.), - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018r., poz. 2268), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz. 868), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. 2014r., poz. 1973), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudzień 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r., poz. 1923), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), - uchwały Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie „Wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”(z późn. zmianami), - aktualna uchwała Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, - aktualna uchwała Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, - wykonawca winien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2.2. Przedmiot zamówienia: Obieranie i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 2.2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości z domkami letniskowymi i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 2.2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 2.2.2.1 Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (w tym popiół) zgromadzo-nych w workach, pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych. 2.2.2.2 Segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów: a) Papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01), b) Szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), c) Tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe ( kody 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05), f) Bioodpadów w tym odpadów zielonych i pozostałych odpadów biodegradowalnych (kod 20 02 01, 20 01 08) 2.3. Odpady zbierane będą: 2.3.1. Od mieszkańców z 3 nieruchomości wielolokalowych (Spółdzielnia Mieszkaniowa Uwrocie ok. 253 osoby, Wspólnota Mieszkaniowa Krynicka 2a, ok. 10 osób, Wspólnota Mieszkaniowa ARMA ok. 17 osób), Lasek na Majerzu ok. 40 domków letniskowych i ok. 2 700 budynków jednorodzinnych i letniskowych. 2.3.2. Z terenu całego miasta Piwniczna-Zdrój i terenu 6 wsi: Zubrzyk, Wierchomla Mała i Wielka, Łomnica, Kokuszka, Głębokie, Młodów (w sumie od 10 682 osób – stan na koniec 2018 roku według danych meldunko-wych, według liczby deklarujących udział w systemie gospodarki odpadami 8561 osób). 2.3.3. a) Raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komu-nalnych z budynków jednorodzinnych, z terenów wiejskich uzgodnionym z Zamawiającym, stanowiącym załącznik do umowy. b) Dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komu-nalnych z terenów miejskich w miesiącach od kwietnia do października, uzgodnionym z Zamawiającym stano-wiącym załącznik do umowy. Wykaz ulic z terenów miejskich objętych odbiorem dwa razy w miesiącu w miesiącach IV-X wraz z liczbą budynków: Ulice: Targowa (3), Kolejowa (4), Marciszewskiego (5), Kazimierza Wielkiego (27), 3-maja (15), Sobieskiego (32), Rzeszutka (1), Rynek (12), Ogrodowa (8), Chrobrego (3), Halna (11), Partyzantów (10), Krakowska – dolne domy (14), Krynicka (5), Zdrojowa (35), Leśna (31), Kościuszki (6), Węgierska – dolne domy (40), Gąsiorowskiego (8). W pozostałych miesiącach z wyżej wymienionych terenów raz w miesiącu. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych będą stosowane pojemniki o pojemności 110 l oraz worki czarne o pojemności 110 l/120 l. Wykonawca jest zobowiązany odebrać od właścicieli nieruchomości każdą wystawioną przez nich ilość zmieszanych odpadów komunalnych. c) Raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z budynków wielo-lokalowych, uzgodnionym z Zamawiającym stanowiącym załącznik do umowy. Do gromadzenia odpadów zmie-szanych z tych nieruchomości stosowane będą pojemniki/kontenery 1100 l oraz każdorazowo po napełnieniu się pojemnika. Stan napełnienia tych pojemników będzie na bieżąco kontrolować Zamawiający i Wykonawca. 2.3.4. a) Raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru segregowanych odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych, uzgodnionym z Zamawiającym, stanowiącym załącznik do umowy. b) Raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem odbioru segregowanych odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych, uzgodnionym z Zamawiającym, stanowiącym załącznik do umowy. 2.3.5. Wykonawca zobowiązany jest odebrać od właścicieli nieruchomości każdą wystawioną przez nich ilość odpadów zmieszanych i segregowanych. 2.3.6. Odpady segregowane gromadzone będą w workach o pojemności 110 l/120 l: - W kolorze niebieskim - papier i tektura. - W kolorze żółtym - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - W kolorze zielonym - szkło - W kolorze brązowym - odpady biodegradowalne. 2.3.7. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów niesegregowanych i segregowanych gromadzonych wyłącznie w tych pojemnikach i workach, które posiadają stosowny kod kreskowy umożliwiający identyfikację posesji do której pojemnik i worek jest przypisany oraz rodzaj odpadów. Wykonawca zobowiązany jest podczas odbioru odpadów do ewidencjonowania - za pomocą odpowiednich czytników otrzymanych od Zamawiającego – ilości opróżnionych pojemników oraz ilości i rodzajów odebranych worków, oraz przekazywania danych Zamawiającemu. 2.4. Wymogi dotyczące gospodarowania odpadami. 2.4.1. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Wykonawca zo-bowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla regionu sądecko – gorlickiego co oznacza, że zebrane na tere-nie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój odpady komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów. W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępo-wania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm). 2.4.2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów upraw-nionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komu-nalnych. 2.4.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 2.4.4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zabranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi. 2.4.5.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-chomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., Nr 104 poz. 868). 2.5.Wymogi dotyczące dokumentacji: Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 2.5.1. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973). 2.5.2. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych, o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zmianami). Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 2.5.3. W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z za-kresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. 2.5.4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa w pkt 2.7.2. opisu przedmiotu zamówienia. 2.5.5. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Piwnicznej - Zdroju w zakresie nie-zbędnym do realizacji zamówienia, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 2.5.6. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów obejmujące Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój (zezwolenie musi obejmować kody odpadów stanowiące przedmiot zamówienia), wydane przez właściwego Starostę stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018r., poz. 992 ze zm.), w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 2.5.7. Wykonawca musi posiadać umowę lub umowy zawarte z podmiotem lub z podmiotami prowadzącymi instalacje regionalne lub zastępcze przetwarzające zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz odpadów zielonych wskazanych dla Regionu Są-decko - Gorlickiego Uchwałą nr XXXIV/510/17 z dnia 27 marca 2017 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie „Wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022.” 2.6. Wykonawca zobowiązany jest również do: 2.6.1. Monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów np. gdy w worku przeznaczonym na odpady segre-gowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segre-gowanych będą znajdować się odpady innej frakcji, jeżeli w pojemniku na odpady zmieszane będą znajdowały się odpady, które należy umieścić w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów itp. (nie należy uznać za brak segregacji pojedynczych odpadów, które powinny być selektywnie wyłączone z odpadów zmie-szanych, np. 1 butelka, gazeta, itp.), - wykonawca zobowiązany będzie odebrać nieprawidłowo segregowane odpady jako zmieszane oraz poinformować Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych o zaistnieniu opisanej powyżej sytuacji pisemnie (lub drogą elektroniczną). Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – nagranie wykonane kamerą lub dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. 2.6.2. Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów. 2.6.3. Terminowego zbierania i wywożenia odpadów. 2.6.4. Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi. 2.6.5. Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych dokumentów. 2.6.6. Zebrania odpadów leżących obok pojemników jeśli wynika to z przepełnienia pojemnika lub jeśli zanie-czyszczenie jest wynikiem działania Wykonawcy. 2.6.7. Naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego uszkodzonych, lub zniszczonych pojemników jeżeli uszkodzenie wynikło z winy Wykonawcy. 2.6.8. Spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 2.6.9.Wykonawca zobowiązany jest podczas odbioru odpadów do ewidencjonowania - za pomocą odpowiednich czytników otrzymanych od Zamawiającego – ilości opróżnionych pojemników oraz ilości i rodzajów odebranych worków, oraz cotygodniowego przekazywania czytników kodów celem zaczytania zapisanych danych do systemu. 2.7. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca będzie posiłkował się następującymi dokumentami wg zesta-wienia poniżej: 2.7.1. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z budynków jednorodzin-nych i wielolokalowych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. 2.9. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towa-rowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt rów-noważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do zapropo-nowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne. 2.10 Zamawiający na podstawie art.29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwy-konawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r- Kodeks Pracy ( Dz.U z 2018r poz. 108 z poż.zm). Powyższe wymagania określono w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji 2.11. kod CPV Wspólny słownik zamówień CPV 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, oczyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90511300-5 Usługi zbierania śmieci 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90513000-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: VIII. Wymagania dotyczące wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium; 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: kwota wadium: 7000,00zł ( słownie; siedem tysięcy złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej p

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information