Przebudowa pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456434)

Client
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
71-455 Szczecin, Arkońska 4
Phone
91 813 90 21
Fax
918 139 079
www
www.spwsz.szczecin.pl
E-Mail
przetargi@spwsz.szczecin.pl
Created
2019-03-14

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie Arkońska 4 71-455 Szczecin zachodniopomorskie tel. 91 813 90 21 fax. 918 139 079 REGON 29027400000000 www.spwsz.szczecin.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących przebudowę pomieszczeń po pracowni tomografii komputerowej, zlokalizowanych na parterze skrzydła zachodniego budynku głównego szpitala, o numerach: 007, 008, 009, 010, 011, 012 (Projekt Architektury i Technologii, rzut parteru i wyposażenia, rysunek nr 2), celem utworzenia w tych pomieszczeniach trzech sal chorych wraz z łazienkami. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowo - technicznej pn.: „Przebudowa części piwnicznej oraz klatki schodowej z pomieszczeniami przyległymi na każdej kondygnacji w skrzydle zachodnim budynku głównego w SPWSZ w Szczecinie przy ul. A. Sokołowskiego 11, w granicach działki 2/10 obręb 4015”. Miejsce wykonania robót: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11 w granicach działki nr 2/10 obręb 4015 Szczecin. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 1 i 1A, 1B, 1C do SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia, którego częścią jest dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz Przedmiar robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 6 700,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information