Przebudowa istniejącego boiska w zakresie niwelacji istniejącej trybuny ziemnej, wykonania podbudowy z kostki betonowej i montaż prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456433)

Client
Gmina Widawa
State
łódzkie
Address
98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10
Phone
43 6721034
Fax
43 6721152
www
http://bip.widawa.pl
E-Mail
poczta@widawa.pl
Created
2019-03-14

Gmina Widawa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Widawa ul. Rynek Kościuszki 10 98-170 Widawa łódzkie tel. 43 6721034 fax. 43 6721152 REGON 73093457100000 http://bip.widawa.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa istniejącego boiska w zakresie niwelacji istniejącej trybuny ziemnej, wykonania podbudowy z kostki betonowej i montaż prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia pn.: ,,Przebudowa istniejącego boiska w zakresie niwelacji istniejącej trybuny ziemnej, wykonania podbudowy z kostki betonowej i montaż prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej”, jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę istniejącej trybuny ziemnej w zakresie: - niwelacji istniejącej trybuny ziemnej do poziomu terenu otaczającego nasyp, - ziemia z nasypu wykorzystana zostanie na terenie przedmiotowej działki nr ewid. 378 do zasypania nierówności terenu na zapleczu projektowanej trybuny, - wykonanie podbudowy pod trybunę prefabrykowaną z kostki betonowej gr. 8 cm, poprzez wykorytowanie terenu na żądaną głębokość, wykonanie nowych warstw podbudowy zgodnie z rys. nr 3 (projektu) - montaż prefabrykowanej trybuny demontowalnej. Szczegółowy zakres robót budowlanych został opisany w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 1-3 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załącznik nr 5 do SIWZ. Zamówienie obejmuje ponadto zorganizowanie na koszt Wykonawcy placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na terenie inwestycji nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w czasie robót. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z projektu budowlanego jak również w nim nie ujęte, wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Użyte materiały powinny być nowe w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewnioną sprawność eksploatacyjną. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ jakichkolwiek oznaczeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów (wyrobów) przewidzianych do zastosowania, które charakteryzują produkty lub usługi, co mogłoby prowadzić do uprzywilejowania lub wykluczenia niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, co oznacza, że zastosowane materiały (wyroby) muszą posiadać parametry techniczno-użytkowe takie same lub lepsze w stosunku do produktów wskazanych w dokumentacji technicznej oraz w SIWZ. Jako równoważne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały, które posiadają w stosunku do projektowanych: - nie niższą jakość i parametry eksploatacyjne, - wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano- konstrukcyjnej, - nie niższą żywotność w użytkowaniu, - nie niższe parametry techniczno-jakościowe, - nie gorszą rękojmię i gwarancję. Ciężar udowodnienia, że dany materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. Składając ofertę zawierającą rozwiązania równoważne, Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania nazwy, modelu oraz producenta zaproponowanego materiału (wyrobu) oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających równoważność. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie może podlegać jakimkolwiek podwyżkom. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy. Rozliczenia i płatności zostały określone w SIWZ i postanowieniach umowy. Do celów rozliczeniowych kosztorys ofertowy należy dołączyć do umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 5 letniej gwarancji jakości i rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 ze zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 10:00. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomoc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information