PRZEBUDOWA WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 174 W MIEJSCOWOŚCI GAJEWO

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456429)

Client
Gmina Czarnków
State
wielkopolskie
Address
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3 3
Phone
067 2552227
Fax
067 2553079
E-Mail
urzad@czarnkowgmina.pl
Created
2019-03-14

Gmina Czarnków

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czarnków ul. Rybaki 3 3 64-700 Czarnków wielkopolskie tel. 067 2552227 fax. 067 2553079 REGON 57079106900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PRZEBUDOWA WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 174 W MIEJSCOWOŚCI GAJEWO

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo”. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie oraz uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu 2) Roboty pomiarowe 3) Usunięcie kolizji infrastruktury podziemnej. 4) Roboty rozbiórkowe na krawędzi drogi wojewódzkiej nr 174 i na połączeniu ze ścieżką pieszo-rowerową. 5) Wykonanie niezbędnych robót ziemnych do wykonania zadania, 6) Wykonanie konstrukcji drogi.: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr.10cm, podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych C90/3gr. 20cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 7) Wykonanie oporników betonowych 12x25 na ławie betonowej z oporem. 8) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 9) Wszystkie pozostałe prace niezbędne do należytego wykonania zadania. 10) Szczegółową ilość i zakres robót do wykonania określono w projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zakres zamówienia publicznego obejmuje również: 1) organizację i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną, 2) przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu, za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca, Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót, 3) pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza), 4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Firmę VIABUD Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnków 5) uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym 6) wykonanie potwierdzonych protokołami: badanie zagęszczenia podłoża pod konstrukcję, , badań nośności podbudowy drogowej zgodnie z SST. 7) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość planowanych do wbudowania materiałów, 8) przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem, 9) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 1.000,00 zł , (słownie: tysiąc złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub porę

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information