Przebudowa targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie - etap I - dokończenie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456427)

Client
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
State
łódzkie
Address
26-300 Opoczno, ul. Krótka 1 1
Phone
044 7547611
Fax
044 7547611
www
www.pgk.opoczno.pl
E-Mail
zaopatrzenie@pgk.opoczno.pl
Created
2019-03-14

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie ul. Krótka 1 1 26-300 Opoczno łódzkie tel. 044 7547611 fax. 044 7547611 REGON 59002807900000 www.pgk.opoczno.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie - etap I - dokończenie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, instalacyjne i montażowe, p.n.: „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - etap I - dokończenie”, obejmujące wykonanie wszystkich wymaganych dokumentacją projektową prac budowlanych a także usunięcie w nich wszelkich wad. 2. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia (zadania inwestycyjnego) składają się dwa zadania: 1) Zadanie nr 1: Roboty instalacyjne- elektryczne i elektroenergetyczne, obejmujące: 1.1. Przebudowę istniejących kabli elektroenergetycznych nN zasilających Targowisko Miejskie. 1.2. Budowę przyłącza elektroenergetycznego obejmującego w szczególności: posadowienie: złącza kablowo podziałowego ZKP, osiem linii kablowych i sześć złącz pomiarowych ZP1 – ZP8 (dwa z zaprojektowanych złącz pomiarowych tj.: ZP3 i ZP8 zostały już wykonane (posadowione)). 1.3. Budowę instalacji elektrycznych na terenie targowiska miejskiego (w zakresie etapu I), zawierającą w szczególności: instalację oświetleniową w hali, instalację przeciwpożarową, tablicę administracyjną TA, zasilanie napędów bram, prowadzenie instalacji elektrycznych w hali, uziemienie- bez instalacji wewnętrznych w pawilonach handlowych). Uwaga: W projekcie błędnie wskazano przekrój przewodu zasilającego pawilony. Linię zasilającą do poszczególnych pawilonów handlowych należy poprowadzić odpowiednio dla odbiorców jednofazowych przewodem YDY-żo -750V 3x10 mm2 lub dla odbiorców trójfazowych przewodem YDY-żo -750V 5x10 mm2. Linia zasilająca do istniejących pawilonów nr 12, 13, 14 (bez dwóch boksów), 15, 16, 17a, 17b, 17c, istn., 18, została przez Zamawiającego wykonana we własnym zakresie (w korytkach po dachach pawilonów). Wykonawca może wykorzystać wykonaną instalację i przełożyć ją zgodnie z projektem budowlanym na konstrukcję zadaszenia. 2) Zadanie nr 2: Roboty budowlano- montażowe, obejmujące wykonanie: 1.1. Stóp fundamentowych (oznaczonych jako: ST-1) w ilości 22 szt. pod słupy zadaszenia ciągów pieszych (tj. pod słupy zadaszenia ciągu komunikacyjnego wzdłuż pawilonów 5a i 5b oraz zachodniej strony zadaszenia R 425 cm (główny ciąg komunikacyjny). Pozostałe stopy fundamentowe w zakresie I etapu w ilości 28 szt. zostały już wykonane w ramach wcześniejszych prac przebudowy targowiska). 1.2. Nawierzchni z kostki brukowej w ilości około 192 m2 (pozostała do wykonania część terenu w zakresie I etapu przebudowy, tj. nawierzchnia wzdłuż pawilonów 5a i 5b oraz uzupełnienie nawierzchni w głównym ciągu komunikacyjnym). Nawierzchnia w ciągach komunikacyjnych obejmujących pawilony nr 12 ÷ 18 została wykonana w ramach wcześniejszych prac przebudowy targowiska. 1.3. Zadaszenia ciągów komunikacyjnych objętych I etapem inwestycji w postaci dachu półokrągłego kolebkowego z poliwęglanu opartego na konstrukcji stalowej słupowo – ryglowej. 1.4. Ogrodzenia i bramy targowiska. Wyżej opisane zakresy robót w ramach zadań: nr 1 i nr 2, należy wykonać w oparciu i zgodnie z dokumentacją techniczną zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Sposób oraz terminy wykonania prac szczegółowo określono w rozdziale VII. 4. Dodatkowe wyjaśnienia. 4.1. UWAGA !!! W ramach każdego z zadań wykonawca obowiązany jest zapewnić kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w stosownej specjalności (tj. odpowiednio: w specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych/ w specjalności konstrukcyjno- budowlanej). 4.2. UWAGA !!! Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej będzie pełnił także funkcję kierownika budowy dla całej inwestycji, obejmującej obydwa zadania, wobec czego wykonawca zadania nr 2 winien uwzględnić tą okoliczność w składanej ofercie. 4.3. Koszty wytyczenia geodezyjnego ponosi Wykonawca. 4.4. Koszty inwentaryzacji powykonawczej ponosi Zamawiający. 4.5. Wykonawca zapewni ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych oraz jej właściwe oznaczenie. 4.6. Wszystkie zastosowane materiały winny być fabrycznie nowe oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz niezbędne atesty, certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych. 4.7. Koszty opłat za zużytą do celów budowy: energię elektryczną, wodę i ścieki w trakcie realizacji zamówienia pokrywa Wykonawca robót wg stawek obowiązujących u dostawców mediów. 4.8. Za udostępnienie terenu pod zaplecze Wykonawcy nie będą naliczane opłaty, o ile będzie to zaplecze na terenie posiadanym przez Zamawiającego. 4.9. Nadmiar gruzu winien być wywożony z terenu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczno – opłaty wg stawek obowiązujących na dzień wywozu. 4.10. Do każdego zakresu wykonanych robót składających się na przedmiot zamówienia, przed ich odbiorem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w szczególności: kosztorysy powykonawcze, niezbędne atesty, certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych oraz protokoły badań i sprawdzeń. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Opoczno, ul. Piotrkowska 66, Gmina Opoczno, Powiat Opoczyński, Województwo łódzkie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45310000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. 2. Wysokość wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1) Dla zadania nr 1: 5.000,00 PLN. (słownie: pięć tysięcy zł). 2) Dla zadania nr 2: 20.000,00 PL

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information