Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456426)

Client
Gmina Nagłowice
State
świętokrzyskie
Address
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9 9
Phone
041 3814567, 3814523
Fax
041 3814567
E-Mail
ug-naglowice@wp.pl
Created
2019-03-14

Gmina Nagłowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9 9 28-362 Nagłowice świętokrzyskie tel. 041 3814567, 3814523 fax. 041 3814567 REGON 29101039800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" 1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nagłowice liczącej 17 sołectw: Brynica Mokra, Caców, Cierno - Żabieniec, Chycza - Brzóski, Deszno, Jaronowice, Kuźnice, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Rejowiec, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Pierwszy, Warzyn Drugi, Zagórze, Zdanowice: gromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. terminowego i właściwego odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości według ustalonych harmonogramów, odbioru odpadów wystawionych w pojemnikach lub workach przed nieruchomości zamieszkałe,i niezamieszkałe wywozu i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, – które to czynności należy wykonywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Wykonawcy z zastrzeżeniami: a) nie wolno z nieruchomości do jednego samochodu zbierać jednocześnie odpadów zmieszanych lub pozostałych z segregacji i surowców wtórnych, b) jeżeli odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych następuje w tym samym czasie Wykonawca wykonuje usługę dwoma samochodami odpowiednio oznakowanymi w tym napisy „surowce wtórne” i „odpady komunalne”, Prowadzenie kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.Właściciele nieruchomości gromadzić będą odpady w następujących rodzajach pojemników: a) worki o pojemności od 60l do 120l, b) pojemniki o pojemności 120l, 240l i 1100l, c) kontenery KP-7 o poj. 6500l-7000l, d) kosze uliczne 10l – 30l. e) pojemniki o pojemności 80l- dla nieruchomości mieszanych (w części zamieszkałe i niezamieszkałe) 1) Kolorystyka pojemników do selektywnej zbiórki (worków i pojemników) będzie następująca: • kolor niebieski - papier i tektura • kolor zielony - szkło bezbarwne i kolorowe • kolor żółty – metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, • kolor brązowy - ulegające biodegradacji i zielone • kolor czarny - pozostałe w tym niesegregowane. • kolor niebieski - odzież i tekstylia /dodatkowo/ 2)Wykonawca wyposaża nieruchomości zamieszkałe w odpowiednią ilość worków do segregacji odpadów tj.(zostawia przed nieruchomością tyle worków ile zebrał w danym dniu) o kolor niebieski - papier i tektura, o kolor zielony - szkło bezbarwne i kolorowe o kolor żółty – metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, o kolor brązowy – odpady biodegradowalne • kolor niebieski - odzież i tekstylia /dodatkowo / o 3)Minimalne grubość worków (Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wiarygodny dokument poświadczający wymagana jakość worków) przeznaczona do segregacji odpadów dostarczanych właścicielom nieruchomości zamieszkałych przez Wykonawcę tj.: o żółte – 40 mikronów o zielone- 50 mikronów o niebieskie – 40 mikronów o brązowy – 50 mikronów 4. Podstawowe dane o uwarunkowaniach zamówienia: a)orientacyjna liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne stanowi zestawienie Nr 1 do SIWZ, b)orientacyjna liczba pojemników, do wywozu w ciągu miesiąca kalendarzowego z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice zestawienie nr 2 do SIWZ c)ilość odpadów odebranych z terenu gminy Nagłowice, na podstawie sprawozdań kwartalnych składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach 2017-2018w zestawieniu Nr 3 do SIWZ d)inne dane charakteryzujące uwarunkowania zamówienia podaje zestawienie Nr 4 do SIWZ. e)Sprawozdanie miesięczne dotyczące ilości odebranych odpadów komunalnych niezgodnie z zadeklarowanym odbiorem od mieszkańców zestawienie Nr 5 do SIWZ( w przypadku braku lub złej segregacji). 5.Wykonawcy wraz z zawarciem umowy zostanie przekazana szczegółowa dokumentacja według zestawień do SIWZ, którą należy uznać za dokumentację wyjściową do stworzenia bazy właścicieli nieruchomości. W trakcie realizacji zadania baza ta będzie podlegała modyfikacjom ze względu na zmianę właścicieli nieruchomości, wielkości wytwarzanych odpadów czy też powstawania nowych obiektów na nieruchomościach, gdzie będą wytwarzane odpady komunalne lub ich likwidacji. 6.Zamawiający zastrzega, że wykaz nieruchomości, ilość mieszkańców oraz ilość i rodzaj pojemnika może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia. Ustalone ilości orientacyjne będą ulegały zmianom stosownie do rzeczywistej ilości nieruchomości, ilości mieszkańców, ilości i rodzaju odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości. Jednakże z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwiększenia wynagrodzenia. 7.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości gromadzonych w sposób selektywny oraz odpadów zmieszanych. 8.Wykonawca ma obowiązek dokonywania kontroli odpadów przygotowanych do odbioru z przed nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej w zakresie zgodności sposobu oddawania odpadów (w systemie zmieszanym lub selektywnym) z deklaracją. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, tj. oddawania odpadów w systemie zmieszanym przy deklarowanym systemie selektywnym Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną z której jednoznacznie wynikać będzie której nieruchomości dotyczy. Odpady niewłaściwie posegregowane należy odebrać jako zmieszane. W przypadku nieruchomości niezamieszkałej Wykonawca ma obowiązek dokonać sprawdzenia ilości oddanych pojemników w stosunku zgodności z zestawieniem nr 2. Następnie Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych, zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie na piśmie, załączając dokumentację fotograficzną. 9.Wykonawca ma obowiązek odebrać wszystkie wystawione przed nieruchomość zamieszkałą odpady, znajdujące się w pojemnikach oraz workach oznaczonych i nieoznaczonych. Wykonawca za każdy odebrany sprzed nieruchomości oznaczony worek z odpadami zobowiązany jest zostawić odpowiedni worek na zamianę. 10. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania czystości terenu przy pojemnikach w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów, tzn. uprzątania odpadów, które wysypały się w trakcie ładowania lub transportu oraz do odstawienia pojemników na miejsce nie powodujące zagrożenia dla ruchu i bezpieczeństwa. 11. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i właścicieli nieruchomości o niemożności wykonania usługi w terminie i podjętych działaniach naprawczych. 12.Wykonawca jest zobowiązany realizować usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych według niżej określonych warunków częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości odbywać się będzie, zależnie od rodzaju zabudowy i rodzaju odpadu oraz zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie tj. : A. ZABUDOWA JEDNORODZINNA na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie gromadzenie odpadów w systemie pojemnikowo – workowym: 1.niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o poj.120l lub 240 l lub w workach o poj. 60l, 120l, Częstotliwość odbioru z nieruchomości – 1 raz w miesiącu. 2.segregowane – tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne zielone oraz pozostałości sortowania, przeznaczone do składowania gromadzone będą w pojemnikach o poj.120 l lub 240 l lub workach o poj. 60 l, 120 l, Częstotliwość odbioru z nieruchomości – 1 raz w miesiącu. 3. segregowane – papier, tektura, Częstotliwość odbioru z nieruchomości –dwa razy w roku czerwiec, grudzień. 4. szkło Częstotliwość odbioru z nieruchomości –1 raz na kwartał( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). B.ZABUDOWA WIELORODZINNA na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie gromadzenie odpadów w systemie mieszanym workowo – pojemnikowym oraz pojemnikowo – kontenerowym: 1. niesegregowane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o poj.120l,240l, 1100 l, Częstotliwość odbioru z nieruchomości, –2 raz w miesiącu 2. segregowane – tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne zielone oraz pozostałości sortowania, przeznaczone do składowania gromadzone będą w pojemnikach o poj.120 l lub 240 l lub workach o poj. 60 l, 120 l, Częstotliwość odbioru z nieruchomości – 2 razy w miesiącu. 3. segregowane – papier, tektura, Częstotliwość odbioru z nieruchomości – 2 razy w miesiącu. 4. szkło Częstotliwość odbioru z nieruchomości – 2 razy w miesiącu. C. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE: na terenie nieruchomości niezamieszkałych (działalność produkcyjna, usługowa, handlowa i obiekty użyteczności publicznej,cmentarze) obowiązywać będzie system mieszany: pojemniki, worki, kontenery: 1. niesegregowane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o poj. 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l, KP-7 lub workach o poj. 60 l, 120 l Częstotliwość odbioru z nieruchomości niezamieszkałych–1 raz w miesiącu (dodatkowy drugi wywóz w miesiącu w razie potrzeby na zgłoszenie Zamawiającego ) a) segregowane – tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, ulegające biodegradacji i zielone oraz pozostałości sortowania, przeznaczone do składowania gromadzone będą w pojemnikach o poj.80l, 120 l, 240 l, 1100l,KP-7 lub workach o poj. 60 l, 120 l Częstotliwość odbioru z nieruchomości niezamieszkałych 1 raz w miesiącu(dodatkowy drugi wywóz w miesiącu w razie potrzeby na zgłoszenie Zamawiającego) b) segregowane – papier, tektura, szkło, gromadzone będą w pojemnikach o poj. 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l, KP-7 lub w workach o poj. 60 l, 120 l Częstotliwość odbioru z nieruchomości niezamieszkałych –1 razy w miesiącu(dodatkowy drugi wywóz w miesiącu w razie potrzeby na zgłoszenie Zamawiającego) 2. Cmentarze -po wcześniejszym zgłoszeniu ( dodatkowy wywóz w październiku, listopadzie 2019, 2020 r. w razie potrzeby na zgłoszenie)Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w/w odpadów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego. W przypadku gdy odbiór odpadów nie nastąpi w dowolnym miesiącu z danego cmentarza odbiór ten przechodzi na późniejszy termin na inne cmentarze w zależności od zgłoszenia przez Zamawiającego. D. WARUNKI WSPÓLNE: 1) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie oczyszczalni ścieków ul. Mikołaja Reja62 w Nagłowicach, skąd będą odbierane na zgłoszenie zarządcy, a ponadto - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z nieruchomości, zgromadzonych w workach 120l x 6 szt. lub pojemnikach 3x 240 l dostarczonych przez Wykonawcę na żądanie lub do odbioru z Urzędu Gminy w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja 9W przypadku większych ilości należy dostarczyć do PSZOK własnym transportem.. 2) chemikalia i akumulatory gromadzone w workach o poj. 60l lub 120l oraz przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie oczyszczalni ścieków ul. Mikołaja Reja62 w Nagłowicach, skąd będą odbierane na zgłoszenie zarządcy, a ponadto poprzez odbieranie wystawionych w/w odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami. Częstotliwość odbioru z nieruchomości -2 razy w roku,w miesiącach:(kwiecień, sierpień) 3)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie gromadzone w workach o poj. 60l lub 120l przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie oczyszczalni ścieków ul. Mikołaja Reja62 w Nagłowicach, skąd będą odbierane na zgłoszenie zarządcy, a ponadto poprzez odbieranie wystawionych w/w odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami. Częstotliwość odbioru z nieruchomości -2 razy w roku,w miesiącach:(kwiecień, sierpień) 4) meble i odpady wielkogabarytowe, opony, worki po nawozach, folie (np. po sianokiszonkach itp.)sznurki pochodzące z gospodarstw domowych i rolnych przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie oczyszczalni ścieków ul. Mikołaja Reja 62 w Nagłowicach,, skąd będą odbierane na zgłoszenie zarządcy, a ponadto poprzez odbieranie wystawionych w/w odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami. Częstotliwość odbioru z nieruchomości –2 razy w roku w miesiącach: /kwiecień, sierpień/ 5) z koszy ulicznych o poj. 10l lub 30l Wykazy ilości i rozmieszczenia koszy i pojemników zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Częstotliwość odbioru (przystanki autobusowe, parkingi, miejsca przed kościołami, przy świetlicach, placach zabaw i inne) – dwa razy w miesiącu w stałych terminach, proporcjonalnie ( np. 1poniedziałek 3 poniedziałek, lub 2 poniedziałek i 4 poniedziałek, analogicznie do innych dni tygodnia). Wykonawca przekaże szczegółowy harmonogram odbioru odpadów dotyczący dni w jakich będzie odbierał w/w odpady. Natomiast w remizach, co najmniej raz na 3 miesiące(lub na zgłoszenie w zależności od potrzeb raz w miesiącu). 6) leki z aptek na terenie gminy, w których znajdują się ustanowione selektywne punkty zbiórki Częstotliwość odbioru – raz na kwartał Wykaz aptek Zamawiający przekaże w formie wykazu. E. PSZOK 1. Do PSZOK będą przyjmowane bez limitu niżej wymienione odpady komunalne zbierane w sposób selektywnyprzez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nagłowice. a) papier i tektura b) metale c) tworzywa sztuczne d) opakowania wielomateriałowe e) szkło f) odpady komunalne ulegające biodegradacji g) odpady zielone h) meble i inne odpady wielkogabarytowe i) chemikalia,detergenty j) zużyte baterie i akumulatory k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny l) zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych oraz gospodarstw rolnych bez względu na ich gabaryty / Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odbioru dużych opon w całości w trakcie odbioru odpadów wielkogabarytowych tak by ich odbiór był zgodny z zasadami BHP i p.poż. / m) odpady budowlane i rozbiórkowe (umywalki, kabiny prysznicowe, wanny, panele i rury PCV, okna itp.) n) odpady zmieszane o) popiół p) worki po nawozach, folie (np. po sianokiszonkach itp.)sznurki pochodzące z gospodarstw domowych i rolnych 1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia PSZOK w pojemniki i odbioru w/w odpadów. - pojemnik o pojemności 1 100 litrów w kolorze niebieskim - 1 szt. -pojemnik o pojemności 1 100 litrów w kolorze żółtym - 1 szt. -pojemnik o pojemności 1 100 litrów w kolorze zielonym - 1 szt. -pojemnik o pojemności 1 100 litrów z napisem "sprzęt elektryczny i elektroniczny" -1 szt. - pojemnik o pojemności 1 100 litrów z napisem" odpady biodegradowalne" - 1 szt. -pojemnik o pojemności 240 litrów z napisem "baterie i akumulatory" - 1 szt. - kontener KP-7 z napisem "odpady wielkogabarytowe"- 1 szt. - kontener KP-7 z napisem "opony"- 1 szt. - kontener KP-7 z napisem "odpady budowlane i rozbiórkowe"- 1 szt. - kontener KP-7 z napisem "popiół"- 1 szt. 3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z PSZOK- u w/w odpadów na zgłoszenie zamawiającego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdz. XIII pkt. 1 niniejszej SIWZ. 3. W

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information