Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowości Piotrawin i Panieńsczyzna, gmina Jastków

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456425)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
State
lubelskie
Address
24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3 3
Phone
081 5162475, 5162885
Fax
081 5162478
E-Mail
planowanie_zdp@op.pl
Created
2019-03-14

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. Żeromskiego 3 3 24-200 Bełżyce lubelskie tel. 081 5162475, 5162885 fax. 081 5162478 REGON 43102926300000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowości Piotrawin i Panieńsczyzna, gmina Jastków

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowości Piotrawin i Panieńsczyzna, gmina Jastków. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje w 2019r., dofinansowanie na realizacje w/w inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zawiera następujące elementy: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Wzmocnienie podłoża i korpusu drogowego 4. Podbudowa 5. Nawierzchnia 6. Roboty wykończeniowe, oznakowanie oraz urządzenia bepzieczenstwa ruchu 2. Zamawiający będzie wymagał, aby tablice znaków pionowych posiadały umieszczone na tylnej stronie tablicy „nalepki” z następującymi informacjami: - data produkcji znaku, - nazwa lub znak handlowy wykonawcy znaku, - okres gwarancji odpowiedni do typu folii odblaskowej lica znaku i materiału tarczy znaku (tj. 7, 10 lub 12 lat), - nazwa właściciela – Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach. - tel. 81 516 28 84 - nr drogi 2420L - km …………… . Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm20. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania określa projekt wykonawczy, dokumentacja techniczna. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści „SIWZ”, danymi technicznymi, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zwaną dalej SST, z obowiązującymi przepisami i normami, projektem stałej i czasowej organizacji ruchu. Wymagany minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Natomiast trwałość znaku powinna być, co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Obligatoryjne okresy gwarancji dla znaków wynoszą: z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat. 4. Jeżeli dokumentacja przetargowa lub SST wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zadnia. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców zobowiązany jest: wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał, podczas realizacji umowy, zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Pzp. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 6. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia, udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy (załącznik Nr 6). Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy, licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). Wykonawca składając ofertę, akceptuje oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik do umowy (załącznik Nr, 6) w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta. Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 136 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych i 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information