Zagospodarowanie terenu wokół Dziennego Domu Seniora w Andrespolu, przy ul. Ceramicznej w ramach zadania: „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456423)

Client
Gmina Andrespol
State
łódzkie
Address
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126 126
Phone
42 2132440
Fax
42 2132434
www
www.andrespol.pl; www.andrespol.bip.cc
E-Mail
ug@andrespol.pl
Created
2019-03-14

Gmina Andrespol

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Andrespol ul. Rokicińska 126 126 95-020 Andrespol łódzkie tel. 42 2132440 fax. 42 2132434 REGON 47205774400000 www.andrespol.pl; www.andrespol.bip.cc

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie terenu wokół Dziennego Domu Seniora w Andrespolu, przy ul. Ceramicznej w ramach zadania: „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ dzienny dom seniora w Andrespolu”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Dziennego Domu Seniora na działce nr 71/54 położonej w Andrespolu, przy ul. Ceramicznej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 2. Zakres robót obejmuje: 2.1. Budowę ogrodzenia systemowego typu palisadowego na podmurówce betonowej, z dwoma bramami i trzema furtkami 2.2. Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku 2.3. Wykonanie nawierzchni trawiastej ażurowej z luźno ułożonych kostek 2.4. Wykonanie i montaż osłony śmietnikowej 2.5. Montaż elementów małej architektury – urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, kosze na śmieci 2.6. Nasadzenia krzewów 2.7. Założenie trawników 2.8. Wykonanie systemu nawadniania ogrodu 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz technologia robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zostały określone w załącznikach nr 8 do nr 10 włącznie: 3.1. Załącznik nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 3.2. Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa, 3.3. Załącznik nr 10 – Przedmiar robót, 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a także jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów technicznych i gwarancji. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę wszelkich odpowiedników rynkowych spełniających te same funkcje oraz zapewniających nie niższą, jakość oraz parametry użytkowe. Standardy wskazane przez Zamawiającego określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie stanowią jedynie wzorzec jakościowy, tj. określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć inne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę innych materiałów, elementów i systemów budowlanych, niż określone przez Zamawiającego, pod warunkiem zachowania parametrów, wymagań technicznych i okresu gwarancji zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information