Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Jana Pawła II/Wróblewskiego oraz na skrzyżowaniu Włókniarzy/Zgierska (Rondo Biłyka).

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456422)

Client
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
State
łódzkie
Address
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 175
Phone
42 6384959, 6384911
Fax
42 638-49-58
www
www.zdit.uml.lodz.pl
E-Mail
k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Created
2019-03-14

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175 175 90-447 Łódź łódzkie tel. 42 6384959, 6384911 fax. 42 638-49-58 REGON 47317005200000 www.zdit.uml.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Jana Pawła II/Wróblewskiego oraz na skrzyżowaniu Włókniarzy/Zgierska (Rondo Biłyka).

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Jana Pawła II/Wróblewskiego oraz na skrzyżowaniu Włókniarzy/ Zgierska (Rondo Biłyka) w podziale na 2 części: 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Część 1 - Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Jana Pawła II/Wróblewskiego. Prowadzenie prac związanych z wymianą na nowe oraz doposażeniem istniejących urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Jana Pawła II/ Wróblewskiego. Część 2 - Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Włókniarzy/Zgierska (Rondo Biłyka) Przeprowadzenie prac związanych z wymianą na nowe oraz doposażeniem istniejących urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Włókniarzy/Zgierska (Rondo Biłyka). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-2 (nr od 2a do 2b), w Tomie II SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy”.3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Formularzy cenowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych w dalszej części SIWZ – STWiORB) stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę-Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w Formularzach cenowych i STWIORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.4.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia ( w zakresie części 1 i 2) były wykonywane przez co najmniej 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę w tym: a) 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV, b) 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru 1kV, c) 1 osobę posiadającą certyfikat do wykonywania samodzielnych przeglądów i napraw sterowników typu ASR. 5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 4. powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information