Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową głębinowej studni wierconej (ujęcia wody) w Gródku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456415)

Client
Gmina Gródek
State
podlaskie
Address
16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
Phone
857 180 664
Fax
858 110 010
www
www.grodek.pl
E-Mail
gmina_grodek@zetobi.com.pl
Created
2019-03-14

Gmina Gródek

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek podlaskie tel. 857 180 664 fax. 858 110 010 REGON 50659303000000 www.grodek.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową głębinowej studni wierconej (ujęcia wody) w Gródku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca:  rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Gródku, budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150m3 każdy, budowę osadnika popłuczyn, budowę dwóch zbiorników bezodpływowych poj. 2,0m3 każdy, wymianę obudów studni głębinowych, budowę miedzy obiektowych kolektorów technologicznych wodociągowych i sanitarnych, budowę kabli zasilających i sterujących, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka nieużywanych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i kabli elektrycznych na dz. o nr geod. 1936/2 oraz części działek o nr geod. 1938, 1939 oraz rozbiórka nieużywanych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i kabli elektrycznych na dz. o nr geod. 1936/2 w obrębie Gródek, gm. Gródek,  budowę głębinowej studni wierconej (ujęcia wody) – wykonanie otworu studziennego do głębokości ok. 150 m. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, w szczególności do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót Marszałkowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie i Wójtowi Gminy Gródek, opracowania planu ruchu zakładu górniczego, prowadzenia badań hydrogeologicznych, pomiarów geodezyjnych i innych. Projektowane roboty geologiczne związane z wykonaniem otworu studziennego mogą być prowadzone przez Wykonawcę posiadającego status zakładu górniczego – zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Wykonanie projektowanego otworu o głębokości 150 m podlega przepisom o planach ruchu zakładu górniczego. Do Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru geologicznego w trakcie realizacji zamówienia oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji geologicznej. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, w trakcie obowiązywania umowy, prawidłową pracę istniejącej stacji uzdatniania wody do momentu oddania do użytku oraz uruchomienia nowej SUW, celem zapewnienia nieprzerwalnego zasilania w wodę pitna użytkowników. Wszelkie planowane wyłączenia pracy SUW, każdorazową muszą być uzgadniane z Zamawiającym; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt robót geologicznych, stanowiące załączniki do SIWZ. Materiały, które zostaną wykorzystane, powinny spełniać wymogi zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, powinny być fa¬brycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stoso¬wania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz ja¬kościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno–eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca. Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information