Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ryki w miejscowościach Leopoldów i Ryki.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456406)

Client
Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
State
lubelskie
Address
08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29
Phone
081 865 71 10
Fax
081 865 71 11
www
https://umryki.bip.lubelskie.pl
E-Mail
ryki@ryki.pl
Created
2019-03-14

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki lubelskie tel. 081 865 71 10 fax. 081 865 71 11 REGON 52596100000000 https://umryki.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ryki w miejscowościach Leopoldów i Ryki.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. Przebudowę dróg gminnych w Gminie Ryki w miejscowościach Leopoldów i Ryki. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: 2.1. Część 1 zamówienia – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leopoldów – ul. Polna km 0+000-0+500,00 (roboczy)” polegająca na remoncie – utwardzeniu nawierzchni. Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie remontu odcinka drogi: ul. Polnej (droga gminna wewnętrzna) o długości 500 m poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 20 cm po zagęszczeniu i nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S o gr. 5 cm wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o szerokości 0,75 m. Podstawowe dane: ul. Polna droga gminna dojazdowa wewnętrzna - klasa techniczna D - prędkość projektowa 30 km/h - prędkość miarodajna 40 km/h - liczba pasów ruchu 1 - szerokość pasa ruchu 3,5 m - szerokość poboczy 0,75 m - pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 % - pochylenia poprzeczne na łukach max 3.0% - skrajnia pionowa 4.60 m - obciążenie nawierzchni 115 kN/oś - kategoria ruchu KR 1 - długość odcinka ok. 500 m. Lokalizacja obiektu: m. Leopoldów, gmina Ryki ul. Polna, dz. ew. nr 3145. 2.2. Część 2 zamówienia – „Remont utwardzenia działki nr 4349/18 w mieście Ryki w km 0+000,00 – 0+048,55 (roboczy)”. Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie remontu odcinka we-wnętrznego ciągu komunikacyjnego obsługującego przylegające budynki wielorodzinne. W ramach remontu przewidywana jest wymiana krawężni-ków na długości ok. 115,4 mb wraz z przebrukowaniem kostki betonowej o powierzchni ok. 15 m2 oraz wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej gr. 2 cm i nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S o gr. 4 cm na powierzchni ok. 300 m2. Podstawowe dane: - liczba pasów ruchu 1 - szerokość pasa ruchu 2,5 m - pochylenie poprzeczne na prostej 1.0 % - skrajnia pionowa 4.60 m - obciążenie nawierzchni 115 kN/oś - długość odcinka ok. 49 m. Lokalizacja obiektu: m. Ryki, gmina Ryki, dz. ew. nr 4349/18. 3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą: - Projekty budowlane dla każdej części i drogi, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - Przedmiary robót dla każdej części i drogi. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information