REMONT WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W NIEDRZWICY KOŚCIELNEJ

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456405)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
State
lubelskie
Address
24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44 44
Phone
081 5173051
www
www.spzoz1belzyce.bip.lubelskie.pl
E-Mail
januszdomzal@o2.pl
Created
2019-03-14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 ul. Przemysłowa 44 44 24-200 Bełżyce lubelskie tel. 081 5173051 REGON 43271072100000 www.spzoz1belzyce.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: REMONT WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W NIEDRZWICY KOŚCIELNEJ

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej realizowane w ramach w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr R.P.L.U. 13.01.00-06- 0058/17-00 z 23.10.2018 r 2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, tożsamy ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych z dnia 06.07.2017 r. oraz dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ : 2.1. Opis Techniczny Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej Branża Budowlana – Elektryczna – Sanitarna. 2.2. Projekt Techniczny Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej Branża Budowlana. 2.3. Projekt Techniczny Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej Branża Sanitarna. 2.4. Projekt Budowlano - Wykonawczy Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej Branża Elektryczna. 2.5. Projekt Techniczny Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej Branża Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym. 2.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej Branża Budowlana. 2.7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej Branża Sanitarna 2.8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej Branża Elektryczna i Teletechniczna. 3. Planowana inwestycja realizowana będzie w obiekcie czynnym przez cały okres trwania robót budowlanych. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) obowiązującymi przepisami, w szczególności: a) ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) b) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz.U. z 2016r., poz. 1570, ze zm.); c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 1422, ze zm.); 2) Wszystkie prace wykonywane z ramach zamówienia powinny być realizowane z zachowaniem warunków technologicznych, zgodnie z obowiązującymi w tych zakresach przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, z zastosowaniem materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, spełniających obowiązujące normy oraz posiadających atesty higieniczne, deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz warunkami określonymi w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45400000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information