Bieżąca dostawa prefabrykatów betonowych- II postępowanie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456403)

Client
Powiat Włocławski
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-800 Włocławek, ul. Cyganka 28 28
Phone
54 230 46 00
Fax
54 230 46 71
E-Mail
starostwo@powiat.wloclawski.pl
Created
2019-03-14

Powiat Włocławski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 28 87-800 Włocławek kujawsko-pomorskie tel. 54 230 46 00 fax. 54 230 46 71 REGON 91086855300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bieżąca dostawa prefabrykatów betonowych- II postępowanie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa prefabrykatów betonowych do remontów i budowy chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu włocławskiego w 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówione prefabrykaty betonowe muszą posiadać deklarację zgodności z PN-EN lub aprobatę techniczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233, z późn. zm.). Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 2. Wymagania zamawiającego dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Prefabrykaty, stanowiące przedmiot zamówienia będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb zamawiającego na podstawie pisemnych, faksem i telefonicznych zamówień. 2) Wykonawca dostarczy i rozładuje prefabrykaty swoim transportem i swój koszt, w ciągu do 5 dni roboczych do miejsc wskazanych przez zamawiającego na terenie powiatu włocławskiego, licząc od dnia złożenia zamówienia, w godz. 8:00-15:00 poniedziałek- piątek. (termin realizacji jednorazowej dostawy jest punktowany, zgodnie z przyjętym drugim kryterium oceny ofert – Czas realizacji jednorazowej dostawy). 3) Wykonawca na dostarczone prefabrykaty udzieli gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia. 4) W przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania od zamawiającego reklamacji. 5) Zamawiający zastrzega sobie, że ilości prefabrykatów wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wielkości podanych w Formularzu cenowym. Ostateczna ilość poszczególnych prefabrykatów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu cenowym. 6) W przypadku wzrostu zapotrzebowania na prefabrykaty do remontów i budowy chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu włocławskiego w 2019 r. w wyniku zwrócenia się o pomoc rzeczową do powiatu włocławskiego samorządów lokalnych, Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu zamówienia i wynikające z tego zwiększenie jego wartości do 50% wartości określonych pierwotnie. 3. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44114200-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information