Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3448677)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-02-19

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej w ilości 2087 sztuk opraw oświetleniowych – wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz 2 sztuk sygnalizacji świetlnych – wg załącznika nr 2 do SIWZ. 2. Zestawienie prac związanych z utrzymaniem urządzeń i oświetlenia ulicznego, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia w ilości 2087 szt. opraw oświetleniowych – wg załącznika nr 1: 3. Obowiązki wykonawcy w przedmiocie niniejszego zadania: 1) Przeprowadzanie systematycznej kontroli instalacji oświetleniowych w celu zapewnienia należytego ich stanu technicznego, właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania, racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej, bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz zachowania wymagań ochrony środowiska. 2) Lokalizacja uszkodzeń w instalacjach oświetleniowych i ich naprawy. W ramach tego obowiązku wykonawca obowiązany jest do: a) likwidacji zagrożeń wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, wyrwane drzwiczki wnęki słupowej lub skrzynki podziału sieci, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, itp.) w czasie max. 3 godzin od chwili zgłoszenia zagrożenia, b) doprowadzenia uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia, 3) Wymiana źródeł światła w przypadku uszkodzenia źródła lub obniżenia parametrów oświetleniowych na drodze w stosunku do wymagań normy. 4) Wymiana uszkodzonych tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych, podstaw, główek i wkładek bezpiecznikowych w słupach. 5) Utrzymanie w należytym stanie technicznym rozdzielni oraz słupów oświetleniowych. 6) Natychmiastowe powiadomienie pogotowia PGE Dystrybucja S.A. lub ENESTA Sp z o.o. w celu szybkiego usunięcia awarii urządzeń elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. zasilających oświetlenie objęte świadczoną usługą. 7) Powiadamianie zamawiającego w przypadku podejmowania prac wymagających włączenia oświetlenia poza ustalonym programem świecenia. 8) Udostępnianie własnego transportu do objazdów miasta, celem przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji postanowień umowy. 9) Przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń o awariach w każdym dniu trwania umowy. 10) Usuwanie zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych w ciągu * dni od chwili zgłoszenia ( zgodnie z deklaracją wykonawcy w formularzu ofertowym – pozacenowe kryterium oceny ofert). 11) Współpraca z Policją w zakresie usuwania awarii oświetlenia oraz występowania z upoważnienia do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowań. 4. Na okres utrzymania i konserwacji Wykonawca winien zawrzeć stosowne porozumienia z operatorem sieci dystrybucyjnej dotyczące współpracy przy eksploatacji oświetlenia ulicznego i ponosić wszelkie koszty z tym związane. 5. Wykonawca zapewni estetyczny wygląd urządzeń, t.j.: 1) czyste klosze i odbłyśniki, pozamykane wnęki słupowe i szafy zasilające, 2) w przypadku odtwarzania urządzeń jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania, 3) systematyczne usuwanie z latarń, szaf oświetleniowych przedmiotów nie stanowiących ich niezbędnego wyposażenia takich jak w szczególności: plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów (nie dotyczy flagowych), linek, sznurów itp., 4) metalowe części urządzeń bez korozji. 6. Ponadto do obowiązków wykonawcy w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji istniejącej sygnalizacji świetlnej wraz z przejściami aktywnymi należeć będzie: 1) Usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej. 2) Całodobowy nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych, w tym bezzwłoczne usuwanie występujących podczas przeglądu oraz zgłoszonych przez Zamawiającego, lub państwowe formacje mundurowe usterek w ciągu do 6 godzin. 3) Wymiana uszkodzonych żarówek, lamp i elementów sterowania. 4) Konserwacja układów sterowniczych. 5) Usuwanie awarii kabli sterowniczych. 6) Systematyczne czyszczenie soczewek na sygnalizatorach. 7) Systematyczne czyszczenie komór sygnalizatorów. 8) Konserwacja sygnalizatorów. 9) Naprawa i konserwacja mocowań opraw sygnalizatorów z wysięgnikiem. 10) Przeglądy kanalizacji kablowej, studzienek, instalacji kablowej, zasilającej, akomodacyjnej, sygnalizacyjnej i sterującej w tym wszystkie przewidziane przepisami i instrukcja opomiarowania instalacji i urządzeń; 11) Sprawdzenie poprawności działania detektorów /detektory radarowe, wideo detekcja. 12) Założenie i prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji dla każdej sygnalizacji osobno i dokonywania wpisów odnośnie przerw w pracy, ich przyczyn, czasu trwania napraw, wszelkich zmian w oprogramowaniu oraz prowadzonych czynnościach konserwacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest również do dokonywania objazdów sygnalizacji potwierdzając to każdorazowo stosownym wpisem do właściwego dziennika. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: - prace w zbliżeniu do czynnych urządzeń elektroenergetycznych oraz prace na wysokości. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące w/w czynności w ramach zadania, dotyczące wszelkich robót związanych z budową linii energetycznych w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu. 2) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana. 3) Przedstawienia na wezwanie zamawiającego dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt 7 ppkt. 1-3 (np. oświadczenie wykonawcy/podwykonawcy, oświadczenia osób zatrudnionych o których mowa w pkt. 7 ppkt.1-3). 4) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 5) W przypadku niewywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 7 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50232000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information