Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie – ETAP II

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446923)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-02-13

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie – ETAP II

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego podwieszonego (obwód nr 3), na os. Zasanie. Operatorem dystrybucyjnym obsługującym w/w teren energię elektryczną jest PGE Dystrybucja S.A., RE Stalowa Wola. 2. Zakres objęty przedmiotowym zamówieniem obejmuje budowę oświetlenia ulicznego podwieszonego (obwód nr 3), w ulicach: - ul. Komana (dz. nr ewid. 1000), - ul. Rostka (dz. nr ewid. 1003), - ul. Kossowskiego (dz. nr ewid. 1001), w których zaprojektowane zostały słupy wraz z oprawami oświetleniowymi - oznaczone, jako od S1/3 do S13/3. 3. Ponadto nawiązanie do istniejącej szafy oświetlenia ulicznego SO-126 oraz rozwiązanie kolizji w miejscach przecięcia projektowanej sieci oświetleniowej z linią napowietrzną WN wykonać za pośrednictwem projektowanych linii kablowych, które to należy układać w rowie na głębokości min. 0,9 m - zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu kablem typu YAKXS 4x35mm2 oraz uziemieniem w postaci płaskownikiem Fe Zn 25 x 4, układanego z kolei nad kablem na głębokości. ok. 0,5 m. 4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. 5. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 6. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. 7. UWAGA! W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola pokój nr 19 (parter). Miejsce otwarcia ofert: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola Sala Konferencyjna im. E. Kwiatkowskiego (1 piętro). 8. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu oprócz ceny będzie okres gwarancji i rękojmi. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie okresy gwarancji i rękojmi zawarte w przedziale pomiędzy: minimum 5 lat ÷ maksimum 10 lat. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi wyrażony w pełnych latach. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 10 lat, Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 40 pkt. w Przypadku zaproponowania okresu gwarancji i rękojmi krótsze niż 5 lat oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. 9. Z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dokonywania następujących czynności: - wymiana skorodowanych elementów konstrukcyjnych słupów. - wymiana uszkodzonych lub wypalonych zacisków, tabliczek zaciskowych itp. - naprawa uszkodzonych kabli i przewodów w okresie gwarancji i rękojmi. - naprawa lub wymiana opraw oświetleniowych oraz źródeł światła w okresie trwania gwarancji i rękojmi. - naprawa lub wymiana uszkodzonej aparatury zabezpieczająco - sterującej w okresie trwania gwarancji i rękojmi

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45315300-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information