TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW Szkoły Podstawowej Nr 2 PRZY UL. SIENKIEWICZA 2 – ETAP II

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446111)

Client
Miasto Józefów
State
mazowieckie
Address
05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
Phone
227 790 000
Fax
227 895 102
www
http://jozefow.bip.eur.pl/public/
E-Mail
m.fiedukowicz@jozefow.pl
Created
2019-02-11

Miasto Józefów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Józefów ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05-420 Józefów mazowieckie tel. 227 790 000 fax. 227 895 102 REGON 13268729000000 http://jozefow.bip.eur.pl/public/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW Szkoły Podstawowej Nr 2 PRZY UL. SIENKIEWICZA 2 – ETAP II

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, rozbudowie oraz wykonaniu zagospodarowania terenu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2 w Józefowie, stanowiące ETAP II całej inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 wraz z dokumentacją techniczną. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracownicy na stanowiskach robotniczych. Zamawiający zwołuje zebranie wykonawców wraz z wizją lokalną na terenie planowanej inwestycji. Wizja lokalna rozpocznie się dnia 20 lutego 2019 r. o godzinie 12:30 w Józefowie przed wejściem do budynku Hali przy ul. Sienkiewicza 2 w Józefowie (05-410). Zaleca się wzięcie w niej udziału. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa i jej odbycie nie jest warunkiem złożenia oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45214200-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 56 000,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej k

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information