Nadzór inwestorski w ramach projektu pn: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446110)

Client
Gmina Miasto Zgierz
State
łódzkie
Address
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 16
Phone
0427162854 w. 200, 7143200
Fax
042 7143203
www
www.miasto.zgierz.pl
E-Mail
zzamojska@umz.zgierz.pl
Created
2019-02-11

Gmina Miasto Zgierz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Zgierz Plac Jana Pawła II 16 16 95-100 Zgierz łódzkie tel. 0427162854 w. 200, 7143200 fax. 042 7143203 REGON 47205772100000 www.miasto.zgierz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Nadzór inwestorski w ramach projektu pn: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlano-montażowych i modernizacyjnych w ramach projektu pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W ramach inwestycji objętej przedmiotowym nadzorem inwestorskim planowane do realizacji są następujące zadania: 1. Rewitalizacja obiektów na terenie Miasta Tkaczy i w jego otoczeniu – remont konserwatorski budynku Muzeum Miasta Zgierza (w oparciu o istniejące pozwolenie na budowę oraz pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku). 2. Modernizacja ulicy Długiej na odcinku od Placu Kilińskiego do ulicy Narutowicza wraz z niezbędnymi pracami infrastrukturalnymi (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”). 3. Modernizacja ulicy Długiej na odcinku od ulicy Mielczarskiego do Placu Kilińskiego wraz z niezbędnymi pracami infrastrukturalnymi (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”). 4. Modernizacja ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Długiej do ulicy 3 Maja (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”). 5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – zagospodarowanie przestrzeni publicznej Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Malinka” wraz z wyznaczeniem ciągu pieszo-rowerowego łączącego obiekt z centrum miasta Zgierza (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”). 6. Utworzenie miejsc integracji społecznej w sieci powiązań na terenie miasta Zgierza (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”). 7. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - II Etap Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”). 8. Rewitalizacja obiektów na terenie Miasta Tkaczy i w jego otoczeniu wraz z uzupełnieniem sieci powiązań zielonych w przestrzeni miejskie (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”)j. 9. Przywrócenie funkcji budynku (Dom Tkaczy) po wybuchu gazu – Rembowskiego 2 (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”). 10. Rewitalizacja obiektu „Starego Młyna” jako nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury – instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz w tym wykonanie niezbędnych prac związanych z nadaniem nowych funkcji pofabrycznemu obiektowi zlokalizowanemu na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”). Nadzór inwestorski prowadzony będzie w szczególności w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, wytyczne konserwatora zabytków oraz, w przypadku Muzeum Miasta Zgierza, dokumentację projektową. Przedmiotowa usługa ma charakter specjalistyczny – do jej wykonywania niezbędne jest wykazanie posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach niezbędnych do wykonania zakresu prac oraz innych szkoleń specjalistycznych, w tym: - konstrukcyjno-budowlanej, - drogowej, - elektrycznej, - wodno-kanalizacyjnej, - hydrotechnicznej, i/lub innych uprawnień wymaganych przez polskie Prawo budowlane. Projektem objęte są następujące obiekty podlegające ochronie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: L.p. Nazwa budynku Adres budynku Forma ochrony indywidualnej 1 Budynek Muzeum Miasta Zgierza Zgierz, ul. Dąbrowskiego 21 Rejestr zabytków, nr A/159/261 2 Układ urbanistyczny ul. Długiej - Rejestr zabytków, nr A/999/225 3 Park Kulturowy „Miasto Tkaczy” - Park Kulturowy utworzony uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XV/142/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. 4 Dom drewniany ul. Narutowicza 4 Wojewódzka Ewidencja Zabytków 5 Dom drewniany ul. Narutowicza 5 Wojewódzka Ewidencja Zabytków 6 Dom drewniany, częściowo murowany ul. Narutowicza 7 Wojewódzka Ewidencja Zabytków 7 Dom drewniany ul. Narutowicza 9 Gminna Ewidencja Zabytków 8 Dom drewniany ul. Narutowicza 13 Wojewódzka Ewidencja Zabytków 9 Dom drewniany ul. Narutowicza 15 Wojewódzka Ewidencja Zabytków 10 Dom drewniany ul. Narutowicza 20 Wojewódzka Ewidencja Zabytków 11 Dom drewniany, częściowo murowany ul. Narutowicza 27 Wojewódzka Ewidencja Zabytków 12 Dom drewniany, częściowo murowany ul. Narutowicza 28 Wojewódzka Ewidencja Zabytków 13 Dom drewniany, częściowo murowany ul. Narutowicza 35 Wojewódzka Ewidencja Zabytków 14 Dom drewniany, częściowo murowany ul. Rembowskiego 2 Wojewódzka Ewidencja Zabytków 15 „Stary Młyn” ul. Długa 41a Wojewódzka ewidencja zabytków W związku z powyższym niezbędne jest również wykazanie spełnienia kryteriów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków oraz Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003r. W czasie realizacji prac należy zapewnić niezakłócone funkcjonowanie innych nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Zakres usługi obejmuje w szczególności obowiązki i prawa wynikające z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. Planowany okres realizacji inwestycji: do września 2020 r. Inspektor nadzoru budowlanego zobowiązany jest do nadzoru nad właściwą realizacją prac, w tym m.in. zgodną: a) z SIWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, projektem, b) ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, c) z właściwą kolejnością i terminowością ich wykonania, d) ze sztuką budowlaną, e) z przepisami BHP i ochrony p. ppoż., f) z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, g) z innymi dokumentami regulującymi poprawność procesu budowlanego w tym pracy nad obiektami zabytkowymi, h) z wytycznymi RPO WŁ w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE UWAGA: Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawione są w Załączniku nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Inspektor nadzoru będzie uczestniczył na etapie przygotowania, analizy projektów budowlanych i wykonawczych. Inspektor nadzoru ma obowiązek zaopiniowania i przyjęcia dokumentacji do realizacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71247000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości: 7.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgie

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information