WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATU BYDGOSKIEGO

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446107)

Client
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3/428 428/ 1
Phone
052 5835422
Fax
052 5835452
www
www.powiat.bydgoski.pl
E-Mail
info@powiat.bydgoski.pl
Created
2019-02-11

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3/428 1 /428 85-066 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. 052 5835422 fax. 052 5835452 REGON 09235621900000 www.powiat.bydgoski.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATU BYDGOSKIEGO

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą drogową na drogach powiatowych i ścieżkach rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego o szacunkowej powierzchni ok. 10.400 m2. Zamówienie obejmuje a) Zakres I – odnowę istniejącego oznakowania poziomego o powierzchni ca. 10.000 m2 b) Zakres II – wykonanie nowego oznakowania poziomego wraz z trasowaniem o powierzchni ca. 400 m2 2) Zakres robót jest szacunkowy. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie tego zakresu. 3) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za wykonany zakres przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz termin jego realizacji, nie dłuższy niż 15 dni kalendarzowych, Zamawiający określi każdorazowo w zleceniach przekazywanych sukcesywnie Wykonawcy wg potrzeb – dotyczy obu zakresów. 5) W zakresie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do wykonania: a) zabezpieczenia i oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone będą prace, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami, b) uporządkowania terenu po zakończeniu malowania. 6) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową. Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy. 7) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za wykonany zakres przedmiotu zamówienia. 8) Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu Zamawiający określi w zleceniach wystawianych sukcesywnie wg potrzeb.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233221-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information