Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446105)

Client
Gmina Rokietnica
State
wielkopolskie
Address
62090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1
Phone
61 8960-600
Fax
61 8145-082
E-Mail
halina.wroniecka@rokietnica.pl
Created
2019-02-11

Gmina Rokietnica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1 62090 Rokietnica wielkopolskie tel. 61 8960-600 fax. 61 8145-082

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku Szkoły Podstawowej, z częścią dydaktyczną i salą sportową wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną w Cerekwicy gmina Rokietnica. Projektowana lokalizacja inwestycji: działka nr 61, 61/2 (część), obręb Cerekwica, gmina Rokietnica przy ulicy Przybrodzkiej , o pow. 16 767 m². Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 marca 2018 r. – wydana przez Wójta Gminy Rokietnica. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę nr 553/2019 z dnia 04 lutego 2019r. – wydana przez Starostę Poznańskiego. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) kompleksową i wielobranżową realizację ww. zadania inwestycyjnego, w tym: roboty budowlane polegające na budowie kompleksu budynku szkoły i sali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym. Ponadto wykonanie zagospodarowania terenu wokół budowy ( boisko sportowe wielofunkcyjne z bieżnią okólną i skocznia w dal, nasadzenia zieleni, mała architektura, utwardzenia, miejsca parkingowe, droga wewnętrzna). Powierzchnia zabudowy 2 812,40 m2. Powierzchnia netto budynku 3615,75 m2. b) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego wynikiem realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Wykonawca realizując obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wskaże Zamawiającemu osobę, która będzie występowała przed właściwym organem administracyjnym jako pełnomocnik Zamawiającego i któremu Zamawiający zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność za skuteczne uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie ponosi Wykonawca. 3. Charakterystyka funkcjonalna inwestycji: Budynek ze względu na funkcję dzielimy na szkołę podstawową i salę gimnastyczną. a) szkoła podstawowa Dokumentacja projektowa zakłada funkcję nauki w 15 oddziałach rozmieszczonych na dwóch kondygnacjach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi: gabinetem dyrektora, v-ce dyrektora, zespołem gabinetów i pomieszczeń pomocniczych, salą gimnastyczną z zapleczem oraz kuchnią kateringową i jadalnią. 4. Na parterze zaprojektowano wejście główne z pomieszczeniami portierni, 7 sal lekcyjnych, gabinet v-ce dyrektora, gabinety pomocnicze, kuchnię kateringową i jadalnię, węzły sanitarne, świetlicę i salę gimnastyczną. Ponadto komunikację w postaci korytarzy, holi, klatek schodowych i platformę dla niepełnosprawnych. Na I piętrze utworzono 8 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i sekretariat, węzły sanitarne i bibliotekę. b) sala gimnastyczna Zaprojektowano halę sportową o wymiarach boiska do piłki ręcznej z mobilną trybuną dla widzów, szatnię ogólną, cztery szatnie szkolne połączone z węzłami higieniczno-sanitarnymi, magazyn oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje także usługi i dostawy, związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. Wszelkie czynności odbiorowe i pozwolenie na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45214200-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) W pienią

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information