Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, zlokalizowanego na działce nr 184, przy ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446104)

Client
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie
State
warmińsko-mazurskie
Address
13-200 Działdowo, ul. Męczenników 11 11
Phone
023 6972017, 6976132
Fax
023 6972017, 6976132
E-Mail
dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl
Created
2019-02-11

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie ul. Męczenników 11 11 13-200 Działdowo warmińsko-mazurskie tel. 023 6972017, 6976132 fax. 023 6972017, 6976132 REGON 13038227400000

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, zlokalizowanego na działce nr 184, przy ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ostatniego etapu rozbudowy budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wykończeniowych. Dane techniczne : Projektowana rozbudowa przewiduje następujące pomieszczenia: 1) gabinet lekarza weterynarii- 10,08m2 2) punkt przyjmowania próbek- 11,23m2 3) archiwum- 14,69m2 4) księgowość – 15,81m2 5) gabinet - 21,21m2 Wysokość w świetle projektowanych pomieszczeń wynosi 3,0m. Ogólny zakres prac: Zamówienie przewiduje wykonanie: 1) wykończenie oraz malowanie elewacji budynku, 2) wykonanie otworu okiennego, dostawa i montaż okna, dostawa i montaż rolety 3) wykonanie drugiej warstwy gładzi szpachlowej oraz malowanie, 4) ułożenie paneli i płytek podłogowych, 5) skucie istniejących płytek, 6) wykonanie instalacji telefonicznej i alarmowej, 7) zagospodarowanie terenu przed budynkiem, 8) wykonanie schodów z kostki przed wejściem do budynku, 9) wyburzenie ścian oraz likwidacja drzwi. Szczegółowy zakres i przedmiar robót został określony w TOMIE III SIWZ. Zamawiający zaleca aby przed dokonaniem wyceny oferty Wykonawcy wykonali wizję lokalną w celu oceny i zweryfikowania zakresu przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien oszacować wszelkie ewentualne ryzyka związane z jakością i kompletnością dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) a także nieprzewidzianymi na etapie opracowania dokumentacji, koniecznymi do wykonania w trakcie realizacji inwestycji opracowaniami i pracami. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia lecz określają wyłącznie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące robót: 1) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ i umowy, 2) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz powinny posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi i europejskimi normami, Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, 3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. Wymienione w 8.2.3 niniejszej SIWZ osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. dodatkowi kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, radca prawny, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Sposób zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia i okres wymaganego zatrudnienia. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - czynności ogólnobudowlane (rozbiórkowe, prace murarskie, prace porządkowe, pomocnicze itp.). - operatorzy maszyn sprzętu i urządzeń (obsługa sprzętu, maszyn i urządzeń). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. Zamawiający wymaga: 1) aby wykonawca przedłożył oświadczenie wraz z imiennym wykazem osób, okresem zatrudnienia oraz stanowiskiem i zakresem obowiązków, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5.11.2, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45211000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub ki

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information