Dostawa płyt betonowych drogowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446097)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg
State
pomorskie
Address
83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9 9
Phone
(058) 562-34-61
Fax
(058) 562-34-62
www
www.pzdstg.pl
E-Mail
pzdstg@pzdstg.alpha.pl
Created
2019-02-11

Powiatowy Zarząd Dróg

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Mickiewicza 9 9 83-200 Starogard Gdański pomorskie tel. (058) 562-34-61 fax. (058) 562-34-62 REGON 19168726000000 www.pzdstg.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa płyt betonowych drogowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem transportem oferenta płyt drogowych betonowych 300x150x15 na drogę nr 2721G odc. Szteklin-Bietowo w ilości 660 szt. (miejscowość Szteklin 186 szt., miejscowość Bietowo 474 szt.) 2. Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni (56 dni) od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 4 tygodnie (28 dni) od daty podpisania umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”. 3. Wymagania jakie powinny spełniać dostarczone płyty drogowe: 1) płyty drogowe muszą spełniać wymagania określone w Normie BN 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania, BN-80/6775/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe, Zamawiający dopuszcza dostarczenie płyt drogowych spełniających wymagania norm równoważnych, 3) Wszystkie zamawiane płyty muszą być z I gatunku oraz posiadać klasę mrozoodporności, wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu nie może być mniejsza niż C30/37, nasiąkliwość poniżej 5%, 4) powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków, 5) Zamawiający nie dopuszcza odchyłki od wymiarów nominalnych. 4. Odbiór dostaw: Odbioru dostawy dokona pracownik Powiatowego Zarządu Dróg lub osoba upoważniona przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim na podstawie dokumentów przewozowych wystawionych w miejscu załadunku przedstawionych przez Dostawcę (dowód WZ). 5. Sposób realizacji zamówienia: 1) Płyty drogowe należy dostarczyć Zamawiającemu i rozładować przy gruntowej drodze powiatowej nr 2721G w miejscowościach Szteklin i Bietowo. 2) Transport i rozładunek płyt drogowych leży po stronie Wykonawcy. 3) W cenę jednostkową płyt drogowych należy wkalkulować koszty związane z ich transportem i rozładunkiem do w/w miejsc składowania. 4) Szczegółowe miejsce rozładunku wskazane zostanie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego przed terminem realizacji zamówienia o wskazanie szczegółowego miejsca rozładunku. 5) Do każdej dostarczonej partii płyt Wykonawca przedłoży deklaracje zgodności z polską normą. 6) Po zrealizowaniu całości dostaw zostanie spisany protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 6. Dodatkowe wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca odpowiedzialny jest za ilość i jakość przedmiotu zamówienia. 2) Prefabrykaty na czas transportu i jego rozładunku, muszą być należycie zabezpieczone tak, aby podczas rozładunku nie zagrażały bezpieczeństwu pracowników. 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji umowy. 4) Koszty związane z realizacją zamówienia, w tym zakup płyt jak również koszty związane z ich transportem do miejsca składowania i rozładunkiem ponosi Wykonawca w ramach 5) Ujawnioną wadę w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone płyty przez okres zadeklarowany w OFERCIE, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty wystawienia faktury po zrealizowaniu dostawy. Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji dłuższy, 60 miesięcy i więcej, jednak do oceny oferty uwzględniony będzie okres gwarancji maksymalnie 60 miesięcy. 8. Produkt dostarczony Zamawiającemu, a nie odpowiadający warunkom SIWZ nie zostanie odebrany od Wykonawcy. W zaistniałej sytuacji, w terminie nieprzekraczalnym 5 dni kalendarzowych, Wykonawca winien dostarczyć produkt odpowiadający wymogom specyfikacji łącznie z deklaracje zgodności z polską normą. 9. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z ze.) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach przetargowych. 10. Stosownie do treści art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł. Wadium musi być wniesione na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem n

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information