Dostawy ziemniaków

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446094)

Client
"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
State
zachodniopomorskie
Address
72-600 Świnoujście, ul. Nowowiejskiego 2
Phone
91 321 37 60,
Fax
913 212 314
www
www.uzdrowisko.pl
E-Mail
m.koput@uzdrowisko.pl,
Created
2019-02-11

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: "Uzdrowisko Świnoujście" S.A. ul. Nowowiejskiego 2 72-600 Świnoujście zachodniopomorskie tel. 91 321 37 60, fax. 913 212 314 REGON 28826000000000 www.uzdrowisko.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy ziemniaków

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 03.21.21.00-1 ziemniaki 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dla potrzeb Zamawiającego – w ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 1a do SIWZ, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy na podstawie zleceń dostosowanych do bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku codziennie, na podstawie każdorazowych zleceń składanych telefonicznie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowej dostawy w danym dniu w przypadku zaistnienia sytuacji nagłej, nieplanowanej w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Dostawy w sytuacji nagłej i nieplanowanej, o których mowa w ust. 2 realizowane będą każdorazowo na podstawie zleceń, składanych w dniu dostawy głównej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy nagłej/nieplanowanej wynosi 5 godzin od momentu złożenia zlecenia. 4. Termin realizacji dostawy nagłej/ nieplanowanej liczony od momentu złożenia zlecenia podlega ocenie i punktacji w niniejszym postępowaniu zgodnie z Działem XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić terminową realizację zamówień oraz transport i rozładunek do pomieszczeń magazynowych wskazanych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1a ilości określonego Asortymentu są ilościami szacunkowymi i orientacyjnymi oraz mogą ulec zmianie w danym asortymencie poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie, nie więcej jednak niż o 20% w ramach danego asortymentu. Zmniejszenie lub zwiększenie określonego asortymentu uprawnia Zamawiającego do zwiększenia lub zmniejszenia innego asortymentu, ale nie więcej niż o 20%. W przypadku opisanym w zdaniu 1 niniejszego ustępu, ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegają zmianie, a zmiany asortymentu nie mogą przekraczać maksymalnego wynagrodzenia umowy. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność produktu z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia i za przestrzeganie zasad higieny żywności. W szczególności wykonawca powinien posiadać wdrożony system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). 7. Transport ziemniaków winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne ( w tym czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem). Pojazdy winny być dopuszczone przez PPIS do przewozu żywności. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może żądać od Wykonawcy kserokopii wpisu dokonanego przez PPIS do książki kontroli sanitarnej pojazdu używanego do realizacji zamówienia o wyrażeniu zgody na transport artykułów spożywczych lub kserokopii decyzji PPIS o dopuszczeniu pojazdu używanego do realizacji zamówienia do przewozu żywności (Ustawa z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1541, ze zm) 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie . 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 11. We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 stawy Pzp, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 03212100-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information