Wybór Wykonawcy zadania: „Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446088)

Client
Prezydent Miasta Legnicy
State
dolnośląskie
Address
59-220 Legnica, pl. Słowiański 8 8
Phone
076 7212100
Fax
076 7212115
www
www.legnica.um.gov.pl
E-Mail
im@legnica.um.gov.pl
Created
2019-02-11

Prezydent Miasta Legnicy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Prezydent Miasta Legnicy pl. Słowiański 8 8 59-220 Legnica dolnośląskie tel. 076 7212100 fax. 076 7212115 REGON 39064725100000 www.legnica.um.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wybór Wykonawcy zadania: „Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: a) demontaż dźwigu osobowego typ ODA o numerze ewidencyjnym N3128001143 i numerze fabrycznym A15432, znajdującego się w budynku Urzędu przy Placu Słowiański 8, b) dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego, po dokonaniu nadbudowy szybu windowego, c) wymiana kabiny dźwigu typ IGV o numerze ewidencyjnym N3128002743 i numerze fabrycznym 13745/1997, znajdującego się w budynku Urzędu przy Placu Słowiańskim 8 - w ramach których Wykonawca ma wykonać między innymi poniższe prace: 1) rozebrać maszynownię dźwigu o numerze fabrycznym A15432 znajdującą się na poddaszu, 2) ustawić wewnątrz szybu rusztowanie i rozebrać płytę żelbetową na której spoczywała maszynownia, 3) rozebrać połać dachową nad istniejącym szybem windowym w celu jego nadbudowy, 4) wybudować czasowe zadaszenie nad miejscem pracy oby zabezpieczyć budynek przed opadami deszczu, 5) wykonać nową płytę żelbetową wraz z montażem haka o udźwigu 2,5 tony, 6) wykonać nową połać dachową nad szybem wykorzystując materiał z odzysku, 7) wyciąć nowe otwory do szybu z jednoczesnym wykonaniem wzmocnienia nadproży na poszczególnych kondygnacjach, 8) zamurować istniejące otwory do szybu windowego, 9) ułożyć nową instalację oświetleniową windy, 10) podłączyć, wykorzystują zdemontowany, kabel zasilający do szafy sterowniczej. 11) dostarczyć i zabudować kompletny dźwig o parametrach oraz wyposażeniu spełniającym wymogi określone w projekcie budowlanym „ Wymiana dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego i zasilanie elektryczne” opracowanym przez Biuro Projektów i Wykonawstwa Robót Ogólnobudowlanych, 12) skoordynowania stosownych procedur odbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego z przekazanymi Zamawiającemu: a) dokumentacją powykonawczą rejestracyjną, b) protokołem dopuszczenia urządzenia do użytkowania, c) specyfikacją elementów dźwigu i czynności technologicznych, wraz z określeniem cykli czasowych, wg których występuje konieczność prowadzenia ich bieżącej konserwacji w okresie udzielonej gwarancji, 13) uruchomienia, testowania i zaprogramowania dźwigów wg dyspozycji Zamawiającego, oraz prac opisanych w projekcie budowlanym wykonanym przez Biuro Projektów i Wykonawstwa Robót Ogólnobudowlanych – mgr inż. Andrzej Jasiński „ Wymiana dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego i zasilanie elektryczne”. Szczegółowy zakres zamówienia – określa załączona dokumentacja – Rozdział 4 – SIWZ (zawierający: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), projekt budowlany, BIOZ oraz przedmiary) oraz projekt umowy – Rozdział 3. 2. Zgodnie z art. art. 36a ust 2 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, aby kluczową częśćzamówienia tj. - demontaż windy o nr fab. A15432 i montaż nowej windy - wymiana kabiny w windzie hydraulicznej o nr fab. 13745/19 - układ sterowniczy na dwie windy Wykonawca wykonał osobiście. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego.Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp.- czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 tj ze zmianami) W przypadku robót budowlanych lub usług - wykaz osób wraz z przypisanymi im czynnościami niezbędnymi do realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy tj.: - roboty ogólnobudowlane – robotnicy budowlani, - roboty elektryczne- elektromonterzy, - roboty dekarskie- dekarze.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45313100-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium w wysokości 3.000,00 PLN słownie trzy tysiące złotych . 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information