„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej- Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446087)

Client
STOWARZYSZENIE ROZWOJU I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU "PRZYJAŹNI PODMOKLOM"
State
lubuskie
Address
66-110 Babimost, Podmokle Małe 30
Phone
683512152, 607789330
Fax
683512643
www
www.podmokle.pl
E-Mail
podmokle@podmokle.pl, podmokle@podmokle.pl
Created
2019-02-11

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU "PRZYJAŹNI PODMOKLOM"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: STOWARZYSZENIE ROZWOJU I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU "PRZYJAŹNI PODMOKLOM" Podmokle Małe 30 66-110 Babimost lubuskie tel. 683512152, 607789330 fax. 683512643 REGON 08025004500000 www.podmokle.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej- Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalne j- Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych”. Zakres zamówienia obejmuje: w ramach operacji będą wsparte dwa obiekty. Wybudowana zostanie nowa wiata osłonowa na maszyny rolnicze oraz przebudowana zostanie wiata istniejąca, która zostanie poszerzona oraz dodatkowo zadaszona i będzie wiatą dwustronną dla zwiedzających. Wiaty osłonowe będą miały konstrukcje drewniane, a ich powierzchnia pozwoli na zgromadzenie pod dachem wszystkich eksponatów, maszyn i urządzeń rolniczych zgromadzonych w skansenie. Dzięki tej operacji maszyny zostaną przeniesione do nowych stanowisk ekspozycyjnych, które będą zadaszone. Wybudowane zostanie oświetlenie zewnętrzne. Oświetlenie zostanie zasilone z nowej instalacji PV. Całość zostanie wyposażona w nową instalację odgromową. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy wiaty: - max gabaryty w rzucie nowej wiaty: 32,00x13,05[m], - wysokość max. budynku 6,15m, - powierzchnia użytkowa: 122,50 m2, - powierzchnia zabudowy: 122,50m2, - kubatura brutto: 428,24m3, - kąt pochylenia połaci dachowych 26,8%, Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej nowej wiaty: - max gabaryty w rzucie nowej wiaty: 32,00x13,05[m], - wysokość max budynku 6,15m, - powierzchnia użytkowa: 396,00 m2, - powierzchnia zabudowy: 396,00m2, - kubatura brutto: 2435,40m3, - liczba kondygnacji: 1 - kąt pochylenia połaci dachowych 46,6%, Charakterystyczne parametry techniczne- branża elektryczna: Zasilanie zostanie wyprowadzone z tablicy budynku szkoły. W ramach zadania planowane jest wykonanie złącza kablowego, dwie latarnie oświetleniowe, instalacja odgromowa. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej: montaż tablicy DC i AC, montaż 14 paneli PV na dachu wiaty. Dane elektroenergetyczne: Napięcie znamionowe- 230/400V, 50Hz Moc znamionowa paneli- 3,64kWp Rząd izolacji- strona nN- 1kV Układ pracy sieci nN- TN-C/S Uwaga!!! W przedmiarze robót dla budowy nowej wiaty osłonowej należy uwzględnić pozycję nr 8 Wykończenie zadaszenia wiaty KNR 0-21 4004-02 - Poszycie ścian szkieletowych z desek o szerokości 22cm w ilości 176,43m2. Roboty te przewidziano w projekcie budowlano-wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. Uwaga !!! Wykonawca jest zobowiązany do wyceny projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu technicznego – instalacji fotowoltaiki, a zaoferowana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ. Przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do kalkulacji kosztów. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, STWIOR i niniejszej SIWZ, a niezbędne do wykonania robót objętych projektem wykonawczym nie będą stanowiły robót dodatkowych. 3.2. Wykonawca ustala cenę ofertową na podstawie dokumentacji technicznej – projektu budowlano-wykonawczego, oraz projektu technicznego instalacji fotowoltaiki. Zaoferowana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. wykonania robót budowlanych oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ. Roboty i koszty nie ujęte w niniejszej SIWZ, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym objętych projektem wykonawczym nie będą stanowiły robót dodatkowych. 3.3 Inne uwagi Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Prawo budowlane, przepisami BHP, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i warunki realizacji zamówienia znajdują się w: - dokumentacji technicznej – projekcie budowlano-wykonawczym, - projekcie technicznym instalacji fotowoltaiki, - przedmiarach robót, - Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, - istotnych postanowieniach umowy (wzór umowy), Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ. 3.6. Oferowane produkty i materiały muszą spełniać wszystkie parametry określone w dokumentacji technicznej – projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik do SIWZ oraz muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła. Muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniać normy bezpieczeństwa. Muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z norm EN i PN. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów - wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 3.7. Wszystkie wymagane parametry robót opisane w załącznikach do SIWZ są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności pod warunkiem wykazania równoważności. 3.8. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information