„Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446082)

Client
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie
State
wielkopolskie
Address
63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 39
Phone
627 470 160
Fax
627 470 161
www
www.mgopsjarocin.pl
E-Mail
mgopsjarocin@post.pl
Created
2019-02-11

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie ul. Wrocławska 39 63-200 Jarocin wielkopolskie tel. 627 470 160 fax. 627 470 161 REGON 33408830000000 www.mgopsjarocin.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o wartości nominalnej i nabywczej 10 zł, 20 zł i 50 zł na zakup artykułów spożywczych oraz środków czystości dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości 6 400 szt., w tym: 1) bony 10 zł - 600 szt., 2) bony 20 zł – 3 200 szt., 3) bony 50 zł – 2 600 szt. Bony towarowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. sukcesywnie - według bieżących potrzeb Zamawiającego. Ze względu na szczególny charakter dostaw jakimi są dostawy bonów towarowych podane przez Zamawiającego ilości są jedynie ilościami szacunkowymi, natomiast rzeczywista liczba dostawy bonów towarowych może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia dostawy bonów towarowych. Okoliczność ta nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. Bony towarowe muszą być dostarczone w formie papierowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznych kart płatniczych. Bony będą możliwe do realizacji w co najmniej trzech placówkach handlowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Jarocin, w tym jedna znajdująca się w mieście Jarocin. Placówki handlowe muszą: 1) oferować co najmniej następujące artykuły: pieczywo (chleb, bułki), produkty zbożowe (mąka, makaron, ryż, kasza), nabiał (mleko, masło, margaryna, śmietana, ser), przetwory mięsne (konserwy, pasztety, wędliny), mięso, warzywa i owoce, 2) być otwarte co najmniej w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty w godzinach od 08:00 do 12:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiający zastrzega, że za placówki handlowe nie będzie uznawany kiosk lub stragan. Bony towarowe są formą pomocy społecznej dla świadczeniobiorców Zamawiającego. Bony towarowe uprawniają okaziciela do nabywania towarów oferowanych w placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawcę. Bony towarowe powinny być należycie zabezpieczone przed podrobieniem, posiadać termin jego ważności, kolejny numer identyfikacyjny, napis: - Bon upoważnia do zakupu artykułów spożywczych z wyjątkiem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych - oraz doładowań do telefonów oraz miejsce na pieczątkę Zamawiającego, a także nadruk informujący o wartości nominalnej bonu. Wskazane jest również by na bonie towarowym został umieszczony wykaz placówek handlowych, w których można zrealizować bony towarowe. Termin dostawy przez Wykonawcę bonów towarowych do siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia (fax, e-mail) na dostawę wskazanej przez Zamawiającego ilości bonów towarowych. Bony towarowe muszą zachować ważność (umożliwiać dokonanie zakupów bezgotówkowych) w okresie minimum 6 miesięcy od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego – pełny okres ważności bonów towarowych musi być umieszczony na bonach towarowych przez Wykonawcę. Ceny oferowanych przez Wykonawcę towarów zakupionych na podstawie bonów towarowych nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące w placówce handlowej, w której realizowany jest bon towarowy. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa niż wartość nominalna bonu towarowego, pozostała część nie będzie wydawana w gotówce. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa, niż wartość nominalna bonu towarowego, świadczeniobiorca zobowiązany będzie dokonać zapłaty brakującej kwoty ze środków własnych. Dostarczenie bonów do siedziby Zamawiającego należy do Wykonawcy i stanowi jego koszt. Przyjęcie każdej partii bonów zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 5.1.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dostaw opisanych wg „Wspólnego Słownika Zamówień” (CPV): 30199750-2 Talony. 5.2. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5.4. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10.8 Tomu I (IDW) SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30199750-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information