Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice w Gminie Cybinka

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446081)

Client
Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o.
State
lubuskie
Address
69-108 Cybinka, Ul. Białkowska
Phone
68 391 13 61
E-Mail
kierownik@zuk.cybinka.pl
Created
2019-02-11

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. Ul. Białkowska 69-108 Cybinka lubuskie tel. 68 391 13 61 REGON 81173810000000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice w Gminie Cybinka

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice w Gminie Cybinka. Zamawiający informuje iż przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00027-65150-UM0400060/17 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dot. m. in.: 1) Etap I (dokumentacja): a) Rozpoznania warunków gruntowo-wodnych i wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb wykonania projektu i warunków realizacji oczyszczalni ścieków dla Przedszkola w miejscowości Rąpice. b) Uzyskania map do celów projektowych. c) Uzyskania pisemnej zgody Właściciela terenu na wdrożenie do realizacji opracowanej dokumentacji (akceptacja lokalizacji i technologii oczyszczalni ścieków). d) Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, zatwierdzeń, ekspertyz, map i innych dokumentów koniecznych do opracowania ww. dokumentacji projektowej jak i niezbędnych do realizacji robót budowlanych, 2) Etap II (roboty budowlane): a) Dostawy, montażu i uruchomienia oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją. b) Wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. c) Pełnienia nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. d) Przeprowadzenia indywidualnego szkolenia dla użytkownika. e) Przeprowadzenia prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. f) Przygotowania i przekazania szczegółowej instrukcji obsługi. g) Sporządzenia Raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków (wyniki badań ścieków z oczyszczalni ścieków muszą być wykonane w laboratorium akredytowanym) . Zakres zamówienia obejmuje m. in. wykonanie projektu budowlanego z badaniami geotechnicznymi, wykonanie robót budowlanych w tym dostawa, montaż i uruchomienie lokalnej oczyszczalni ścieków (BOŚ) realizującej procesy oczyszczania na bazie zraszanego złoża biologicznego. Oczyszczalnia musi posiadać certyfikat na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Do BOŚ kierowane będą ścieki bytowe z Przedszkola (oczyszczalnia ścieków dla budynku Przedszkola w miejscowości Rąpice,) o liczbie jednostek osobowych 40. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1) wykona min. 20 zdjęć budowanej oczyszczalni (wykonanych na różnym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakości) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci opisanego katalogu elektronicznego na nośniku elektronicznym (płyta DVD lub pamięć USB). 2) zapewnieni obsługę geodezyjną inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny i kartograficzny dla każdej oczyszczalni), 3) w terminie 3-ech miesięcy od dnia odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki badań ścieków z oczyszczalni ścieków (badania muszą być wykonane w laboratorium akredytowanym) potwierdzające dotrzymanie parametrów oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym zakres robót) określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information