Dostawa koszulek bawełnianych wraz z nadrukiem na potrzeby imprez sportowych organizowanych w 2019 roku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446078)

Client
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
State
małopolskie
Address
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
Phone
12 6161230
Fax
12 6161217
www
www.krakow.pl
E-Mail
info@um.krakow.pl
Created
2019-02-11

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków małopolskie tel. 12 6161230 fax. 12 6161217 REGON 35155435300000 www.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa koszulek bawełnianych wraz z nadrukiem na potrzeby imprez sportowych organizowanych w 2019 roku

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup koszulek bawełnianych wraz z nadrukiem na potrzeby imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, w 2019 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (Zakres rzeczowy). 3. W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 18412200-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information