„Sukcesywna dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w Powiecie Ryckim”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446076)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
State
lubelskie
Address
08-500 Ryki, ul. Kolejowa 5 5
Phone
081 8653169, 8652394
Fax
081 8653169, 8652394
www
www.zdpryki.ebip.lublin.pl
E-Mail
zdp.ryki@poczta.onet.pl
Created
2019-02-11

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach ul. Kolejowa 5 5 08-500 Ryki lubelskie tel. 081 8653169, 8652394 fax. 081 8653169, 8652394 REGON 43102963600000 www.zdpryki.ebip.lublin.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Sukcesywna dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w Powiecie Ryckim”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w Powiecie Ryckim” w ilości do 75,00 ton. Masa mineralno-asfaltowa do wbudowania na zimno w ilości do 75 ton, ma odpowiadać normie PN-EN 12697-1:2006 Mieszanki asfaltowe. Masa mineralno-asfaltowa winna spełniać powyższą normę lub równoważną. Wymagania jakościowe: • Masa wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarze ziaren do 8mm • Musi być wyprodukowana na bazie asfaltu upłynnionego • Musi posiadać właściwości pozwalające na stosowanie jej w temperaturach od -5oC do +40oC • Musi być pakowana w jednorazowe szczelnie zamknięte worki foliowe z okresem przechowywania minimum 6 miesięcy od daty dostawy • Musi charakteryzować się dobrą przyczepnością do powierzchni bitumicznych i betonowych • Musi posiadać aktualną aprobatę techniczną wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub inny dokument równoważny potwierdzający, że materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca po otrzymaniu zlecenia dostarczy masę na własny koszt. Jednorazowa partia dostarczonej masy mineralno-asfaltowej będzie wynosiła 24-25 ton. Masa mineralno-asfaltowa dostarczana będzie sukcesywnie, każdorazowo na telefoniczne żądanie Zamawiającego w terminie zgodnym z tym przedstawionym w formularzu ofertowym. Termin dostawy stanowi kryterium wyboru oferty. Miejscem dostawy masy jest baza sprzętowo-transportowa Zamawiającego – ul. Kolejowa 5, 08-500 Ryki. Koszty dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca własnymi siłami rozładuje masę na zimno. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii masy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności jakości dostarczonych materiałów z deklaracją zgodności z normą, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badań laboratoryjnych, a kosztami tych badań, w przypadku potwierdzenia w/w niezgodności, obciąży Wykonawcę. Jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań, zostanie stwierdzone, iż przedmiot umowy jest niezgodny z normą lub posiada parametry od niej odbiegające – Wykonawca w terminie 24 godzin zobowiązany jest wymienić towar na odpowiadający normie oraz nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwą partię masy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu ilościowo - asortymentowego, określonego w SIWZ. Niewykorzystanie pełnego zakresu ilościowo – asortymentowego, nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Cena oferty nie będzie waloryzowana i będzie niezmienna w okresie trwania umowy. Przy realizacji dostaw Wykonawca ma obowiązek posiadać deklarację zgodności CE. Dostawy masy będą realizowane transportem Wykonawcy z załadunkiem i wyładunkiem po jego stronie, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44113600-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information