Dostosowanie budynku nr 32 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446074)

Client
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
State
mazowieckie
Address
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Phone
225 931 480,
Fax
225 931 481
www
www.sggw.pl
E-Mail
dnt@sggw.pl,
Created
2019-02-11

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa mazowieckie tel. 225 931 480, fax. 225 931 481 REGON 17840000000000 www.sggw.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostosowanie budynku nr 32 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostosowanie budynku nr 32 dla potrzeb Centrum Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159. 3. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę: - roboty rozbiórkowe, demontażowe, budowlano-montażowe, w tym między innymi: zabudowy GK, roboty związane z montażem okładzin ściennych i podłogowych, prace tynkarskie i malarskie, prace związane z montażem stolarki i ślusarki, - roboty branży sanitarnej w tym między innymi: instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazu ziemnego, gazów technicznych oraz c.o. i c.t., - roboty branży elektrycznej w tym między innymi: przystosowanie istniejących instalacji dla potrzeb użytkownika w zakresie zgodnym z projektem, - roboty branży teletechnicznej przystosowanie istniejących instalacji dla potrzeb użytkownika w zakresie zgodnym z projektem. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonywania robót wymienionych w pkt. 3 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA, itp.), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. - zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt. 3 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; - zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt. 3 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę. 5. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia którą powierzy im do wykonania oraz ich firm, jeżeli są znane w dniu złożenia oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45214400-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 60 000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information