Budowa szybu windowego wraz z montażem windy w budynku SP ZOZ MGOZ oraz wykonanie odwodnienia wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów budynku SP ZOZ MGOZ

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446070)

Client
Gmina Sośnicowice
State
śląskie
Address
44-153 Sośnicowice, Rynek 19
Phone
032 2387191 w. 330
Fax
322 387 550
www
http://sosnicowice.i-gmina.pl
E-Mail
um@sosnicowice.pl
Created
2019-02-11

Gmina Sośnicowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sośnicowice Rynek 19 44-153 Sośnicowice śląskie tel. 032 2387191 w. 330 fax. 322 387 550 REGON 53994000000000 http://sosnicowice.i-gmina.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa szybu windowego wraz z montażem windy w budynku SP ZOZ MGOZ oraz wykonanie odwodnienia wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów budynku SP ZOZ MGOZ

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 2 zadania tj.: 1.1 Zadanie nr 1 polega na: Budowie szybu windowego i montażu windy w budynku SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach w ramach inwestycji „Budowa szybu windowego wraz z montażem windy w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach” (pozwolenie na budowę nr 697/18 z dnia 7 sierpnia 2018r.). Prace obejmują: a) Wyburzenie i rozbiórkę istniejącej klatki schodowej oraz rampy dla niepełnosprawnych, b) Dobudowa szybu windowego wraz z przedsionkiem przy zachodniej ścianie szczytowej, c) Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej, d) Dostawa i montaż urządzenia do pionowego transportu osób jako kompletny wyrób wraz z wykonaniem czynności odbiorowych przez UDT. Minimalne wymagania techniczne windy: - udźwig 630 kg, - liczba pasażerów 8, - wymiary kabiny 1,4mx1,1m (przejazd osób na wózkach inwalidzkich), - liczba wejść 2, - liczba przystanków 4, - drzwi szybowe: automatycznie otwierane teleskopowo, panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, min. szerokość w świetle 90cm, napęd drzwiowy-typ regulowany, zabezpieczenie wejścia- kurtyna świetlna, - sterowanie: całkowicie elektroniczny układ sterowania w dół mikroprocesorowe, menu sterownika w języku polskim bez konieczności stosowania testerów, laptopów, kodów dostępu, zjazd dźwigu na przystanek podstawowy po czasie, automatyczny dojazd do najniższego przystanku po zaniku napięcia z funkcją otwarcia drzwi, jazda pożarowa przy stałym zasilaniu z budynku, łączność alarmowa GSM lub równoważna, oznaczenia Brail, wyświetlacze położenia kabiny na wszystkich przystankach, - napęd: elektryczny, silnik napędu zasilany U=400V, zabezpieczony przed przegrzaniem, - wysokość podnoszenia ok. 10m, - prędkość 0,6m/s, - ilość startów/h- 60, - kabina: wykonana ze stali nierdzewnej dekoracyjnej lub równoważne, łatwe w utrzymaniu, przy wszystkich wejściach odpowiednie pochwyty i uchwyty dla osób niepełnosprawnych, e) Wszelkie prace towarzyszące niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym związane z montażem i uruchomieniem windy. 1.2 Zadanie nr 2 polega na: Wykonaniu odwodnienia wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów budynku SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów budynku SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach (pozwolenie na budowę nr 1165/18 z dnia 3 grudnia 2018r.). Prace obejmują: a) Wykonanie drenażu opaskowego po obwodzie budynku, b) Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, c) Wykonanie izolacji cieplnej ścian fundamentowych, d) Wykonanie opaski żwirowej po obwodzie budynku, e) Wszelkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzje pozwolenia na budowę, stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy przy sporządzaniu oferty, jakiekolwiek pominięcia pozycji, niedoszacowania oraz braki nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawą do wyceny prac objętych zamówieniem jest dokumentacja projektowa i STWiOR.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45215000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga złożenia do dnia 26.02.2019 r. do godz. 9.00 wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information