Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem budynku dawnej przychodni w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/10 „ Rewitalizacja budynków dworca PKP w Zakopanem”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446068)

Client
Gmina Miasta Zakopane
State
małopolskie
Address
34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki 13
Phone
18 20 20 448,
Fax
182 020 448
www
www.zakopane.pl
E-Mail
przetargi@um.zakopane.pl,
Created
2019-02-11

Gmina Miasta Zakopane

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Zakopane ul. T. Kościuszki 13 34-500 Zakopane małopolskie tel. 18 20 20 448, fax. 182 020 448 REGON 65494800000000 www.zakopane.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem budynku dawnej przychodni w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/10 „ Rewitalizacja budynków dworca PKP w Zakopanem”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.Przedmiotem zamówienia jest pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego nr 2016 -10 o nazwie : „Rewitalizacja budynków dworca PKP” obejmującego przebudowę i remont budynku dawnej Przychodni wraz z częściową rozbudową piwnic oraz budową instalacji wewnętrznych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 3.1.Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332,) i będzie obejmował w szczególności: 1) Udział w spotkaniach poprzedzających przekazanie placu budowy oraz w przekazaniu placu budowy, wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych umowie z Wykonawcą robót, 2) Przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac, ich opiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu, 3) Przyjmowanie i pisemne opiniowanie wniosków Wykonawcy o zastosowanie rozwiązania zamiennego lub równoważnego: projektowego, materiałowego lub urządzeniowego, przed ich zaopiniowaniem przez projektanta, i przedłożeniem Zamawiającemu do akceptacji, poprzez umieszczenie odpowiedniej klauzuli z opisem i podpisem na propozycji Kierownika Budowy, 4) Akceptację w imieniu Zamawiającego odstąpień od dokumentacji projektowej, jeżeli odstąpienia te nie powodują konieczności zmian: a) wysokości wynagrodzenia, b) przedmiotu umowy, 5) Kontrolę, jakości używanych materiałów łącznie z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych materiałów, dokumentów wyrobów dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiektach lub regionalnych wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem i innych dokumentów, nałożonych obowiązkiem wypełnienia przepisów art..10 Prawa Budowlanego. 6) Obowiązkowe, każdorazowe pisemne: dopuszczenie materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem oraz pisemne potwierdzenie miejsca wbudowania tak dopuszczonych materiałów umieszczane na dokumentach wymienionych w p.5. 7) Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, 8) Prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, 9) Przyjmowanie powiadomień Wykonawcy i dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających ulegających zakryciu potwierdzonych wpisem do dziennika budowy i miarę potrzeb protokołami odbioru, z przystąpieniem do odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni od powiadomienia, 10) Udział w czynnościach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do: a) stwierdzenia gotowości do odbioru, b) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, 11) Dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji, 12) Pobyt na terenie realizowanej inwestycji w trakcie wykonywania robót oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu, 13) Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad, 14) Przedkładanie na żądanie Zamawiającego pisemnych miesięcznych raportów dla Zamawiającego z postępu prac i o zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem (w przypadku ustalenia przez Zamawiającego takiej konieczności), 15) Sprawdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, obmiarów robót, kosztorysów, zestawień powykonawczych (TER), protokołów potwierdzenia zaawansowania oraz potwierdzenie wykonywanych robót, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót, 16) Kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów, weryfikacja kosztów i sprawdzanie faktur, 17) Sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 18) Sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy przez cały okres budowy, 19) Zabezpieczenie nadzoru w zakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania odpowiadając za efekt tak ustanowionego podwykonawstwa lub jego zaniechanie jak za własne działanie, 20) Reprezentowanie interesów Zamawiającego, 21) Nakazywanie kierownikowi budowy odsunięcie od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie stosują przepisów bhp szczególnie w zakresie ochrony indywidualnej lub nie posiadają kamizelek lub odzieży ochronnej z nadrukiem firmowym Wykonawcy lub Podwykonawcy. 22) Wykonywanie na żądanie Zamawiającego przedmiarów, kosztorysów i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót dla robót budowlanych zleconego zadania, mogących wystąpić a nieprzewidywanych w chwili zawierania niniejszej umowy. 23) Koordynator w postaci osoby sprawującej nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej zobowiązany jest do wizytowania co najmniej raz dziennie budowy w trakcie trwania robót objętych nadzorem. 3.2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego świadczenia usług polegających na pełnieniu funkcji koordynatora nadzoru przez wykonawcę legitymującego się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadającymi wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zakresie umożliwiającym nadzór nad opisywanymi robotami oraz posiadającego uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych spełniające warunki art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 12187 ze zm.), -legitymującego się aktualną przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. UWAGA!!! Z uwagi na przedmiot zamówienia, zamawiający nie stawia zgodnie z art.29 ust.3a ustawy wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz.108 ) 3.3. Dokumentacja techniczna robot objętych nadzorem w celu wyceny oferty jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl Zamówienia Publiczne Postepowania poniżej wartości artykułu 11.8 - -Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych budynku przychodni ( nr postepowania BZP.271.66.2018) dla zadania inwestycyjnego o nazwie : „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. (Numeracja wynika z numeracji zastosowanej w siwz)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information