Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych polegających na dobudowie sali gimnastycznej do obiektu Rabczańskiego Zdroju przy ul. Roztoki 7 w Rabce Zdrój jako poszerzenie bazy rehabi

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446065)

Client
"Uzdrowisko Rabka" S.A.
State
małopolskie
Address
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 49 49
Phone
18 2676020
Fax
18 2676010
www
www.uzdrowisko-rabka.pl
E-Mail
zamowienia@uzdrowisko-rabka.pl
Created
2019-02-11

"Uzdrowisko Rabka" S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: "Uzdrowisko Rabka" S.A. ul. Orkana 49 49 34-700 Rabka-Zdrój małopolskie tel. 18 2676020 fax. 18 2676010 REGON 49197107400000 www.uzdrowisko-rabka.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych polegających na dobudowie sali gimnastycznej do obiektu Rabczańskiego Zdroju przy ul. Roztoki 7 w Rabce Zdrój jako poszerzenie bazy rehabi

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” prac projektowych i robót budowlanych polegających na dobudowie sali gimnastycznej do istniejącego budynku „Rabczański Zdrój” przy ul. Roztoki 7 w Rabce Zdrój wraz z częściowym zagospodarowaniem przyległego terenu. W dobudowanej części znajdować się będzie sala do kinezyterapii zbiorowej a także sala do ćwiczeń kinezyterapii indywidualnej. Dane techniczne dobudowywanej sali gimnastycznej: -powierzchnia użytkowa – ok. 91 m2 -powierzchnia zabudowy – ok. 100 m2 -powierzchnia netto – ok. 91 m2 -kubatura - ok. 382 m3 -wysokość kondygnacji H 3,45-4,45 m (w przybliżeniu) Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmować będzie: - roboty rozbiórkowe w istn. obiekcie i sąsiadującym z nim bezpośrednio terenie, związane z dobudową Sali , - roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektowe dobudowywanej sali, - wykonanie posadowienia fundamentów sali (ławy i stopy fundamentowe w technologi betonu wodoszczelnego), - wykonanie konstrukcji ścian nośnych zewnętrznych sali (żelbetowych, murowanych), - wykonanie dachu sali w konstrukcji drewnianej i pokryciu blachą, - wykonanie podkładów betonowych oraz wylewek cementowych i samopoziomujących, - wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych (płytki ceramiczne, gładź, farba lateksowa, wykładzina PCV lub parkiet), - wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sali, - wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznch (wełna mineralna lub styropian) i dachu nad pomieszczeniami sali gimnastycznej (wełna mineralna), - wykonanie nowych sufitów podwieszanych kasetonowych lub kartonowo-gipsowych, - montaż stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej, - montaż stolarki okiennej w elewacji sali gimnastycznej, - wykonanie okładzin ścian z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie, - wykonaniem ścian działowych murowanych lub kartonowo-gipsowych, - wykonanie nowej instalacji elektrycznej, - podpięcie nowych przyborów sanitarnych do nowych pionów, - montaż grzejników w nowych pomieszczeniach, - wykonanie instalacji komputerowej, telefonicznej, - wykonanie instalacji przeciwpożarowej, - wykonanie instalacji telewizyjnej, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, - przebudowa istniejącej instalacji sanitarnej zewnętrznej (kanalizacyjnej i deszczowej). Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Wykonanie projektu budowlanego, wielobranżowego, w tym również STWiORB i kosztorysów, b) Dokonanie we własnym zakresie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie wymaganych postanowień w celu uzyskania pozwolenia na budowę, c) Skompletowanie dokumentów niezbędnych i złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę do właściwego organu administracyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. d) Obsługa geodezyjna, e) Realizacja robót budowlanych (w tym wykonanie prac rozbiórkowych, prac podstawowych dot. sali gimnastycznej, robót towarzyszących, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu) oraz zapewnienie materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji Inwestycji, f) Inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji placu budowy), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość musi zawierać cena ryczałtowa, g) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji (uwzględnionej w dokumentacji projektowej)uzgodnionej z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, h) Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu uzgodnionej z Zamawiającym, i) Sporządzenie do celów archiwalnych dokumentacji powykonawczej, j) Dokonywanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenie zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących forma

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information