Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lubień

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446063)

Client
Gmina Lubień
State
małopolskie
Address
32-433 Lubień, Lubień 50
Phone
18 26 82 017
Fax
18 26 82 035
www
http://bip.malopolska.pl/uglubien
E-Mail
gmina@lubien.pl
Created
2019-02-11

Gmina Lubień

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lubień Lubień 50 32-433 Lubień małopolskie tel. 18 26 82 017 fax. 18 26 82 035 REGON 53774000000000 http://bip.malopolska.pl/uglubien

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lubień

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lubień.” 2. Inwestycja obejmować będzie między innymi budowę: - terenowych urządzeń rekreacyjnych, - wiaty rekreacyjnej, - obiektów małej architektury, -wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego, - utwardzenia terenu - wewnętrzny układ komunikacyjny. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w przedmiarze robót (Załącznik Nr 3 do SIWZ), dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 2 do SIWZ), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 4. Wszelkie użyte w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i technicznej nazwy własne producentów lub nazwy konkretnych marek lub produktów nie oznaczają obowiązku ich stosowania, a Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiałów lub produktów równoważnych, tj. materiałów lub produktów o właściwościach nie gorszych niż wskazane. 5. W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez wykonawcę zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i produkty objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać jego akceptację. 6. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o prace osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §n 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia spełnienia ww. warunku. Celem zweryfikowania niniejszego Zamawiający wymaga złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnieniu w/w warunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego złożenia aktualnego oświadczenia przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. Umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych powyżej Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. umowy o pracę. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest integralną częścią niniejszego ogłoszenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45112723-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do niniejszego zamówienia każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information