„Dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiskitkach i Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach w 2019 roku”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446059)

Client
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiskitkach
State
mazowieckie
Address
96-315 Wiskitki, Plac Wolności 34
Phone
468 567 228
Fax
468 567 228
www
www.spwiskitki.pl
E-Mail
sp.wiskitki@wp.pl
Created
2019-02-11

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiskitkach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiskitkach Plac Wolności 34 96-315 Wiskitki mazowieckie tel. 468 567 228 fax. 468 567 228 REGON 14181596800000 www.spwiskitki.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiskitkach i Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach w 2019 roku”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011, bądź równoważny, przeznaczony do spalania w kotłowni olejowej w łącznej, szacunkowej ilości 68 000 litrów (sześćdziesiąt osiem tysięcy litrów), w 2019 r. Zamawiana łączna ilość oleju stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie na olej w 2019 r. i może ulec zmianie. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, np. zmiennych warunków atmosferycznych, panujących w 2019 r. W przypadku dobrych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, wielkość dostawy może zmniejszyć się nawet do 50%. Z uwagi na powyższe Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wskazania Polskiej Normy PN-C-96024:2011, bądź równoważnej i musi posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe, atesty. 4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r., o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2018 r., poz. 427). 5. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 09135100 - 5 - olej opałowy 6. Wymagania jakościowe względem zamawianych paliw: 1) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg; 2) gęstość w temp. 15˚C max. 860 kg/m3; 3) temperatura zapłonu min. 56˚C ; 4) lepkość kinematyczna w temp. 20˚C max. 6,00 mm2/s; 5) temperatura płynięcia max. – (minus) 20˚C ; 6) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. 0,3% (m/m); 7) pozostałość po spopieleniu max. 0,01%(m/m); 8) zawartość siarki max. 0,1% (m/m); 9) zawartość wody max. 200 mg/kg; 10) zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg; 11) barwiony na czerwono, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r., w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 157, poz. 1054). 7. Zamawiający nie dopuszcza dostaw oleju opałowego o gorszych parametrach. 8. Jakość dostarczonego oleju będzie potwierdzana każdorazowo przy dostawie atestem lub orzeczeniem laboratoryjnym producenta. 9. Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenie jednostkowej sprzedaży oleju oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego, w/g potrzeb. 11. Dostawy oleju dokonywane będą partiami, w ilościach zgodnych ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, do kotłowni olejowych: mieszczących się w dwóch budynkach, tj. 1) 96-315 Wiskitki, ul. Plac Wolności 34 (lokalizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – budynek A) 2) 96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 25 (lokalizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Zespołu Szkół nr 3 – budynek B); 3) jednorazowe tankowanie maksymalne wynosić może: budynek A – 4 500 (cztery tysiące pięćset) litrów, budynek B – 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące) litrów. 12. Olej opałowy lekki, należy dostarczyć w terminie najpóźniej do trzech dni od daty zgłoszenia, w ilości określonej w zgłoszeniu przez Zamawiającego. 13. Wykonawca zrealizuje dostawy w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00. 14. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym, wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne urządzenia niezbędne do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników. 15. Olej będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. Odbiór oleju odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych, posiadających aktualną legalizację, zainstalowanych na pojazdach dostawczych Wykonawcy. 16. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów e-mail, oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 17. Każda dostawa musi być potwierdzona świadectwem jakości dostarczonego oleju. Oświadczenie o spełnianiu parametrów zawartych w umowie, dostarczane będzie każdorazowo w momencie dostawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09135100-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information