Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Rejon ul. Głównej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446049)

Client
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
State
wielkopolskie
Address
63-020 Zaniemyśl, Sosnowa 4
Phone
61 2857546
Fax
61 2857546
www
www.zgk-zaniemysl.pl
E-Mail
przetargi@zgk-zaniemysl.pl
Created
2019-02-11

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sosnowa 4 63-020 Zaniemyśl wielkopolskie tel. 61 2857546 fax. 61 2857546 REGON 36620247300000 www.zgk-zaniemysl.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Rejon ul. Głównej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Rejon ul. Głównej : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głównej w miejscowości Zwola gm. Zaniemyśl z wykonaniem przyłączy do granicy poszczególnych działek odbiorców usług. Sieć kanalizacyjną należy wykonać z rury litej o jednorodnej strukturze ścianki SDR 34 SN 8 fi 200x5,9 mm. Sieć przebiega w poboczach dróg gminnych, oraz gruntach Powiatu Średzkiego. Na kolektorach KG-1 i KG-6 na dopływach do przepompowni zainstalować zasuwy nożowe odcinające fi 200mm z wydłużonym trzpieniem i obudową wyprowadzoną do powierzchni terenu ( zasuwa stal nierdzewna odporna na czynniki ścieków , żeliwo sferoidalne zabezpieczone antykorozyjnie ) Po ułożeniu i posadowieniu rurociągu należy natychmiast wykonać ręcznie obsypkę do wysokości min. 30 cm ponad rurę. Materiał na podsypkę i obsypkę ( nie powinny występować w nim cząstki powyżej 20 mm, materiał nie może być zmrożony, pozbawiony zanieczyszczeń typu ostre kamienie , śmieci ) Studzienki rewizyjne na sieci kanalizacji gdzie łączą się dwa kolektory wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych fi 1000 mm z betonu C35/45 wodoszczelności w>10, łączonych na uszczelkę o odporności 4,0-8,0 pH z włazem żeliwnym fi 600 mm klasy D 400 z betonowym wypełnieniem. Studnie betonowe posadowić na posypce piaskowej o grubości min. 15 cm betonie grubości 10 cm beton C 12/15. Pozostałe studzienki na kolektorach wykonać z prefabrykowanych elementów PVC fi 425 z kinetami zbiorczymi oraz włazami żeliwnymi fi 325 typu ciężkiego. W gruncie nieutwardzonym dookoła włazów studni rewizjnych wykonać opaske z betonu zbrojonego o średnicy min. 0,5 m. Zestawienie rurociągów : Rurociągi grawitacyjne : Kolektor fi 200 KG- 1 dł. 352,00 m Kolektor fi 200 KG- 2 dł. 160,00 m Kolektor fi 200 KG- 3 dł. 38,00 m Kolektor fi 200 KG- 4 dł. 47,00 m Kolektor fi 200 KG- 5 dł. 118,00 m Kolektor fi 200 KG- 6 dł. 70,00 m Rurociąg tłoczny TR PE 110 - dł 18,00 m Przykanaliki o łącznej długości 231 mC fi 160 Studnie betonowe fi 1000 mm - 6 szt. Studnie PVC-U fi 425 - 24 szt. Studnie PVC-U fi 315 - 45 szt. Przpompownia ścieków - 1kpl. Studnie rewizyjne betonowe fi 1000 mm : Kolektor KG-1 - 4 szt. Kolektor KG-2 - 1 szt Studnie rewizyjne PVC-U fi 425 mm Kolektor KG -1 : 8 szt. Kolektor KG -2 : 5 szt Kolektor KG-3 : 2 szt Kolektor KG-4 : 1 szt Kolektor KG-5 : 5 szt Kolektor KG-6 : 3 szt. Studnie rewizyjne na przykanalikach PVC-U 315 : Kolektor KG-1 : 19 szt Kolektor KG-2 : 8 szt Kolektor KG-3 : 4 szt Kolektor KG-4 : 2 szt Kolektor KG-5 : 10 szt Kolektor KG-6 : 2 szt. Przyłacza kanalizacyjne : zaprojektowano z rur PVC-U lite fi 160 mm klasy S( SDR 34 SN8) łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Od studni rewizyjnej należy wykonać montaż przyłącza ze spadkiem ca. 2% do kolektora i zakończyć studzienką PVC-U fi 315 z włazem żeliwnym fi 315 typu ciężkiego tuż przy granicy z poszczególnymi działkami. Zestawienie długości przykanalików PVC-U fi 160 x 5,9 mm : Kolektor KG- 1 dł. 105,00 m Kolektor KG- 2 dł. 45,00 m Kolektor KG- 3 dł. 20,00 m Kolektor KG- 4 dł. 7,00 m Kolektor K G- 5 dł. 50,00 m Kolektor KG- 6 dł. 4,00 m Rurociąg tłoczny : Wykonać z rur PE HD 80 SDR 17 fi 110 do istniejącego rurociągu tłocznego fi 110 znajdującego się w poboczu drogi powiatowej. Na istniejącym rurociągu posadowić studnię betonową zaworową fi 1000 mm wraz zaworami zwrotnymi DN 100 ( żeliwo sferoidalne zabezpieczone antykorozyjnioe farbą) Pod droga powiatową asfaltową wykonać przeciskiem lub przewiertem zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Posadowić kompletną przepompownię ścieków zgodnie z SIWZ.Dokładny zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa i kosztorys ofertowy załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Jeżeli w niniejszej specyfikacji zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne , należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia a przy realizacji zamówienia należy użyć rozwiązań wskazanych w dokumentacji lub równoważnych- czyli o rozwiązaniach i parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ. Zamawiający posiada aktualne, wymagane prawem pozwolenia na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z właścicielami dróg projekt organizacji ruchu na czas budowy. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego obciążają Wykonawcę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232440-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15.000,00 zł ( słownie: piętnaścietysięcyzłotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information