OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 1)BUDOWY ULICY CHABROWEJ W JUSZKOWIE 2)BUDOWY ULICY RZECZNEJ W ŁĘGOWIE 3)BUDOWY ULICY KORALOWEJ W ROKITNICY 4)BUDOWY DROGI PIESZOROWEROWEJ WZDŁÓŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 226 W JAGATOWIE

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446048)

Client
Gmina Pruszcz Gdański
State
pomorskie
Address
83000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30
Phone
0-58 692 94 21, 692 94 00
Fax
0-58 682 27 14
Created
2019-02-11

Gmina Pruszcz Gdański

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 83000 Pruszcz Gdański pomorskie tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00 fax. 0-58 682 27 14 REGON 53713100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 1)BUDOWY ULICY CHABROWEJ W JUSZKOWIE 2)BUDOWY ULICY RZECZNEJ W ŁĘGOWIE 3)BUDOWY ULICY KORALOWEJ W ROKITNICY 4)BUDOWY DROGI PIESZOROWEROWEJ WZDŁÓŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 226 W JAGATOWIE

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z podziałem na następujące zadania: Zadanie nr 1 - BUDOWA ULICY CHABROWEJ W JUSZKOWIE Zadanie nr 2 - BUDOWA ULICY RZECZNEJ W ŁĘGOWIE Zadanie nr 3 - BUDOWA ULICY KORALOWEJ W ROKITNICY Zadanie nr 4 - BUDOWA DROGI PIESZOROWEROWEJ WZDŁÓŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 226 W JAGATOWIE 2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego został zawarty w projekcie umowy, stanowiącym załączniki do SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 7a, 7b, 7c i 7d do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy, będzie także należało pełnienie nadzoru autorskiego. Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót budowlanych. Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 i zadania nr 4 – lata 2022/2023. Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, udziału w naradach technicznych (liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb), udziału w odbiorze końcowym robót budowlanych. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować z całości lub części nadzoru autorskiego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 2 000,00 zł; Zadanie nr 2 - 1 000,00 zł; Zadanie nr 3 - 1 000,00 zł; Zadanie nr 4 - 1 000,00 zł. 2. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnosi się przed upływ

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information