Dostawa wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk do ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446043)

Client
Powiat Suski
State
małopolskie
Address
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
Phone
33 875 79 00
Fax
33 874 15 52
www
http://powiatsuski.pl/
E-Mail
zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
Created
2019-02-11

Powiat Suski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Suski ul. Kościelna 5 34-200 Sucha Beskidzka małopolskie tel. 33 875 79 00 fax. 33 874 15 52 REGON 07218167500000 http://powiatsuski.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk do ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni dla zawodu technik informatyk. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ, który należy dołączyć do oferty, po uzupełnieniu przez Wykonawcę ceny i informacji o oferowanym przedmiocie zamówienia wg. wzoru określonego w formularzu. Przez ww. informacje należy rozumieć np. podanie ewentualnie nazw producenta, modelu (jeżeli dotyczy), a także określenie przez Wykonawcę oferowanego produktu (np. w sytuacji, gdy Zamawiający dopuszczał pewien zakres parametrów, Wykonawca powinien doprecyzować, jakimi parametrami będzie charakteryzować się produkt, który oferuje). Instrukcję wypełnienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia, wymieniony w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, zostanie dostarczony przez Wykonawcę, odpowiednio do: a. Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka. Zamówienie obejmuje dostawę ww. przedmiotu zamówienia wraz z jego rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach szkolnych a także instalacją, konfiguracją, uruchomieniem, nastawami, szkoleniem z zakresu obsługi, wsparciem w początkowym okresie uruchamiania (co najmniej wsparcie telefoniczne). Pomieszczenia zostaną wskazane przez Zamawiającego najpóźniej w dniu realizacji dostawy. Wyposażenie należy zamontować, w tym dokonać jego zabudowy i instalacji w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym (użytkownikiem). Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Nie zależnie od zapisów wskazanych w zdaniu poprzednim sprzęt i wyposażenie musi być zgodne z wymaganiami stawianymi pracowniom zawodowym – do realizacji zadań w pracowni opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z odpowiednimi instrukcjami obsługi w języku polskim, certyfikatami, atestami dopuszczającymi do stosowania w szkole (o ile dotyczy) a także kartami gwarancyjnymi. Sprzęt, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do podłączenia do zasilania z sieci energetycznej i/lub wodnej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbą miejsc i wtyków na kable zasilające/ odpowiednimi złączami, podejściami montażowymi, pozwalającymi na podłączenie do standardowych istniejących przyłączy (standardowe źródło zasilania, standardowe przyłącza wodno/kanalizacyjne, do dostosowania przez Wykonawców). Pozostałe szczegóły w SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information