Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju w roku 2019

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446042)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
State
świętokrzyskie
Address
28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146 146
Phone
41 3701646
Fax
41 378 46 39
www
www.pzd.busko-zdroj.com.pl
E-Mail
przetargi@pzd.busko.com.pl
Created
2019-02-11

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju Wełecz 146 146 28-100 Busko-Zdrój świętokrzyskie tel. 41 3701646 fax. 41 378 46 39 REGON 29994388200000 www.pzd.busko-zdroj.com.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju w roku 2019

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Zadanie zostało podzielone na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju i Obwodu Drogowego w Busku- Zdroju w roku 2019 w ilości: Etylina Pb-95 – 6700 l Olej napędowy – 17600 l *Olej napędowy klasy Premium – 800 l * dotyczy paliwa o podwyższonej jakości Zadanie nr 2 – Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego w Stopnicy w roku 2019 w ilości: Etylina Pb-95 – 2400 l Olej napędowy – 14000 l W zamówieniu stosowane jest prawo opcji, a to oznacza, że podane ilości są ilościami maksymalnymi w trakcie realizacji mogą ulec zmniejszeniu. Minimalne ilości gwarantowane to; Dla Zadania nr 1 Etylina Pb-95 – 3350 l Olej napędowy – 8800 l *Olej napędowy klasy Premium – 400 l Dla Zadania nr 2 Etylina Pb-95 – 1200 l Olej napędowy – 7000 l 3.2. Opis przedmiotu zamówienia: 3.3. Dostawy będą realizowane na zasadach doraźnych, poprzez sukcesywne tankowanie do zbiorników pojazdów służbowych i sprzętu służbowego Zamawiającego na stacji Wykonawcy. 3.4. Tankowanie będzie się odbywało bezgotówkowo. 3.5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia musi być zgodny z przewidywanymi ilościami , a zakres ma odpowiadać opisom dostaw w przewidywanych ilościach. Do oferty należy załączyć - Zestawienia ofertowe, które stanowią podstawę wyceny dostawy. 3.6. Rozliczenie będzie następowało dwa razy w miesiącu za okres od 1 do 15 danego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca zgodnie z zapisami w projekcie umowy. 3.7. Dostępność w/w asortymentów paliw musi być całodobowa we wszystkie dni tygodnia również w niedzielę i święta. 3.8. Odległość stacji od jednostki Zamawiającego tj. od siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju i Obwodu Drogowego w Busku- Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój oraz od siedziby Obwodu Drogowego w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 25, 28-130 Stopnica – maksymalnie 10 km. 3.9. Wykaz pojazdów i sprzętu służbowego będącego w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju wraz z Obwodami Drogowymi w Busku- Zdroju i Stopnicy 3.10. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry mogą wskazywać na, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 3.11. Paliwa sprzedawane przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania musza spełniać wymagania jakościowe według obowiązujących norm w tym zakresie m.in. PN-EN 228, PN-EN 590 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 23 października 2015 roku, poz. 1680).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09000000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) Zadanie nr 2 – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information