Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu – Etap I (IV postępowanie)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446039)

Client
Gmina Myślibórz
State
zachodniopomorskie
Address
74-300 Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
Phone
957 472 061
Fax
957 473 363
www
www.bip.mysliborz.pl
E-Mail
mysliborz@mysliborz.pl
Created
2019-02-11

Gmina Myślibórz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz zachodniopomorskie tel. 957 472 061 fax. 957 473 363 REGON 52976900000000 www.bip.mysliborz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu – Etap I (IV postępowanie)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty realizowane w ramach zadania pn.: „Budowa punktu widokowego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 31/2 obręb 2 w Myśliborzu – Etap I”. 3.2. Teren inwestycji stanowi część parku miejskiego w pobliżu jeziora Myśliborskiego oraz rzeki Myśli. W miejscu realizacji zadania znajduje się nasyp ziemny o wysokości ok. 3,10 m. i średnicy u podstawy ok. 18-20 m. Teren wokół nasypu jest płaski. Nasyp częściowo porośnięty jest trawami, krzewami oraz drzewami liściastymi samosiejami (topola). W bezpośrednim sąsiedztwie nasypu zlokalizowano istniejący chodnik z płyt chodnikowych betonowych 50x50x50 cm i szerokości 2,0 m. 3.3. W zakres robót wchodzi realizacja I etapu przedsięwzięcia wraz z dostawami i wbudowaniem materiałów, zgodnie z projektem budowlanymi oraz specyfikacją techniczną. 3.4. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie prac koniecznych do przyszłego użytkowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. 3.5. Zakres robót obejmuje wykonanie Etapu I zadania: • rozplantowanie istniejącego nasypu; • wykonanie dodatkowego nasypu na rozplantowanym; • rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej na potrzeby oświetlenia obiektu; • budowę stopy fundamentowej altany z postumentem i śrubami montażowymi, które należy zabezpieczyć maskownicą np. z PCV do czasu montażu altany w Etapie II; • budowę odprowadzenia wód opadowych z dachu altany montowanej w Etapie II; • budowę podwaliny na cele balustrady montowanej w Etapie II; • budowę żwirowej ścieżki wzmocnionej „geokratką”; • wzmocnienie skarpy nasypu „geokratką” oraz trawą; 3.6. Zakres robót nie obejmuje 1) przesadzeń istniejących krzewów oraz usunięcia humusu i istniejących drzew łącznie z korzeniami. Roboty te znajdują się w gestii Zamawiającego i zostaną wykonane do momentu przekazania placu budowy przyszłemu Wykonawcy; 2) budowy stojaków na rowery oraz budowy ławki przy altanie i przy stojakach na rowery. 3) wykonania podświetlanej tablicy informacyjnej na cele ekspozycji opisu oraz archiwalnych zdjęć „Ślimaczej Góry”. 3.7. Zamawiający zamieszcza, jako dokument pomocniczy przedmiar robót. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji ceny w przedmiotowym postępowaniu jest projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne. 3.8. Jeżeli w dokumentacji projektowej pojawią się nazwy własne materiałów lub urządzeń, należy je rozumieć jako materiały / urządzenia o parametrach takich lub równoważnych. 3.9. Wykonanie wszystkich prac ma prowadzić do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi, a także obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia. 3.10. Materiały oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty – wymagane obowiązującymi przepisami. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie technicznym, dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, na terenie inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, które są własnością Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny odwiezie na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na miejsce składowania. Miejsce składowania staraniem własnym Wykonawcy. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 2. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, tj.: - pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy; Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3. Szczegółowe informacje w poniższym zakresie zawarto we wzorze umowy, w szczególności: 1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information