„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal przy ul. Paderewskiego w Sulejówku” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446032)

Client
Uniwersytet Jagielloński
State
małopolskie
Address
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
Phone
124 324 450
Fax
124 324 451
www
www.uj.edu.pl
E-Mail
bzp@adm.uj.edu.pl
Created
2019-02-11

Uniwersytet Jagielloński

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 31-007 Kraków małopolskie tel. 124 324 450 fax. 124 324 451 REGON ---00000000000 www.uj.edu.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal przy ul. Paderewskiego w Sulejówku” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 29 w Sulejówku (działka nr 7 w obrębie ewidencyjnym 45). 2. Zadanie polega na: 1) wykonaniu remontu istniejącej infrastruktury sportowej, w tym remontu: a) boiska do piłki nożnej o wymiarach 26 x 56 m o nawierzchni z trawy naturalnej (strefa wybiegu dookoła boiska o szer. 2,0 m i 4,0 m, o takiej samej nawierzchni jak boisko, zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ), wyposażenie w dwie bramki na stałe przymocowane do podłoża za pomocą stóp fundamentowych betonowych. Bramki o wym. w świetle 5 x 2,0 m. Zaprojektowana nawierzchnia boiska - przyjęto trawę naturalną układaną z rolki, b) bieżni 300 m o nawierzchni z granulatu, o powierzchni zabudowy ok. 1.650,50 m2, c) stanowiska do pchnięcia kulą, d) skoczni do skoków w dal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 2) wykonaniu prac rozbiórkowych wraz z utylizacją istniejącej infrastruktury w tym m.in. obrzeży betonowych i elementów małej architektury zlokalizowanych na terenie boiska piłkarskiego i bieżni, 3) wybraniu ziemi z części powierzchni istniejącej nawierzchni płyty boiska sportowego i wykonaniu niwelacji terenu, ze względu na występujące niewielkie nierówności terenu. Powierzchnię pod projektowaną bieżnię należy zniwelować tak, aby osiągnąć płaszczyznę poziomą. Należy dostosować rzędne do stanu istniejącego terenu, 4) odpowiednim przygotowaniu terenu, w szczególności warstwy nośnej, w stopniu zapewniającym prawidłowy rozwój i regenerację darni, 5) wyposażeniu boiska sportowego w infrastrukturę sportową, w tym m.in. piłkochwyty z siatką, piaskownice do skoku w dal, dwie bramki do piłki nożnej o wym. w świetle 5 x 2,0 m na stałe przymocowane do podłoża za pomocą stóp fundamentowych betonowych, belkę odbicia do skoku w dal. Wyposażenie nie obejmuje boiska wielofunkcyjnego opisanego w dokumentacji pn.: „Remont infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych” w pkt. 4.2, 6) wykonaniu oznakowania poziomego farbami poliuretanowymi na terenie bieżni, zgodnie z dołączoną dokumentacją, 7) wykonaniu oznakowania poziomego na terenie boiska sportowego, farbami spełniającymi obowiązujące przepisy i normy , stosowane dla boisk sportowych, 8) zakupie i instalacji zraszacza turbinowego o zasięgu obejmującym całą płytę boiska wraz ze strefą wybiegu, 9) obsypaniu mieszanką traw stosowanych dla nawierzchni boisk sportowych, terenu wokół istniejącego boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, stanowiska do pchnięcia kulą oraz stanowiska do skoku w dal. Najistotniejszym warunkiem przyjęcia się trawy jest systematyczne i obfite jej podlewanie. W żadnym wypadku nie można dopuścić do przesuszenia trawy, 10) wykonaniu przebudowy kanalizacji, zgodnie ze schematem załączonym na Planie zagospodarowania terenu. Wykonawca winien wykonać dokumentację projektową, uzyskać wszelkie zgody, opinie, uzgodnienia i w imieniu Zamawiającego uzyskać pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie przebudowy kanalizacji, 11) oznaczeniu terenu jako plac budowy i zabezpieczeniu terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 5.000,00 PLN

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information