Budowa sali wielofunkcyjnej w Brzegach

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446028)

Client
Gmina Wieliczka
State
małopolskie
Address
32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 1
Phone
12 263 41 00
Fax
12 278 68 60
www
www.wieliczka.eu
E-Mail
magistrat@wieliczka.eu
Created
2019-02-11

Gmina Wieliczka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 1 32-020 Wieliczka małopolskie tel. 12 263 41 00 fax. 12 278 68 60 REGON 35155536400000 www.wieliczka.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sali wielofunkcyjnej w Brzegach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stanu surowego zamkniętego sali wielofunkcyjnej. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodne z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego oraz załączonym Projektem Budowlanym, przedmiarem i STWiOR na „Budowa sali wielofunkcyjnej z instalacjami wewnętrznymi (wodną, kanalizacyjną, grzewczą, gazową, elektryczną), nawierzchniami utwardzonymi obejmującymi m.in. dwa miejsca postojowe oraz przebudową zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na dz. nr 444/32 obręb Brzegi, gmina Wieliczka.” Podstawowe dane powierzchniowe i kubaturowe obiektu: Powierzchnia użytkowa: 110,07 m2 Powierzchnia netto (podłóg): 110,07 m2 Powierzchnia całkowita: 136,23 m2 Powierzchnia zabudowy: 150,29 m2 Kubatura brutto: 1177,58 m3 Poziom kalenicy: + 9,07 m nad poziom terenu przed wejściem głównym Poziom zerowy budynku: 197,25 m n.p.m. Poziom posadowienia: - 1,50 = 195,75 m n.p.m. 2. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45262300-4 Betonowanie 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45320000-6 Roboty izolacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 3.3. Szczegółowy zakres zamówienia: 3.1. Stan obecny (wykonany): - roboty ziemne - fundamenty 3.2. Zakres do wykonania: - stan surowy - dach i ocieplenie płyty - ścianki działowe murowane i przegrody sanitarne - stolarka okienna i drzwiowa Wytyczne dot. obiektu określają poniższe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej: - Dokumentacja techniczna - w załączeniu; - Przedmiar robót w zakresie dotyczącym niniejszego przetargu - w załączeniu. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Przedmiar nie może być traktowany przez Wykonawcę, jako dokument opisujący wszystkie roboty. Wykonawca winien na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) ustalić szczegółowy zakres robót i dokonać ich wyceny. Braki lub pominięcia w przedmiarach robót nie mogą być traktowane, jako braki lub pominięcia w dokumentacji projektowej. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w załączeniu. 4. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane w SIWZ i jego załącznikach konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od jakości określonego w SIWZ i jego załącznikach materiału lub urządzenia. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych w SIWZ i jego załącznikach, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz posiadać będą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych z wyłączeniem pustaków ceramicznych Thermopor 25 P+W kl. 15 w ilości 2736 sztuk, które zostaną przekazane przez Zamawiającego. Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg. której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację właściwości użytkowych albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. 6. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. 7. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp to: 7.1. Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 7.2. normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie, 7.3. europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 7.4. wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 7.5. normy międzynarodowe, 7.6. specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjęte przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 7.7. inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne, 7.8. Polskie Normy, 7.9. Polskie aprobaty techniczne, 7.10. Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw, 7.11. krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 oraz z 2018 r. poz. 650). 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 5 letniej gwarancji i rękojmi na wszystkie roboty budowlane i materiały licząc od dnia odbioru końcowego. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wszystkie roboty budowlane i materiały przez Wykonawcę jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z punktem 17 SIWZ. 9. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 9.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zewnętrzne i uporządkować teren budowy i tereny sąsiednie, jeżeli w czasie robót naruszył te tereny. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w trakcie realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanymi. 9.2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych (z wyłączeniem materiałów wymienionych w pkt 5. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 9.3. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 9.4. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych (inwentaryzacja powykonawczą). 9.5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 9.6. W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia do wysokości minimum 200 000,00 zł. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), w szczególności dotyczy to czynności związanych z wykonaniem: - robót ziemnych - robót konstrukcyjnych (murarskich, betonowych, zbrojeniowych) - robót izolacyjnych - robót dekarskich - robót blacharskich - robót stolarskich Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczególności: kierownika budowy, kierownika robót, lub samozatrudnionych itp. 10.1. Zamawiający wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedłożył Zamawiającemu najpóźniej z dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonują opisane wyżej czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane przez zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, wskazanie daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu każdej osoby wymienionej w oświadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku zmiany osób w trakcie realizacji zamówienia, które wykonują czynności opisane w punkcie 3.10. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania uaktualnić oświadczenie poprzez złożenie nowego oświadczenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia wystąpienia takiej zmiany. 10.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę nałożonych na niego obowiązków w czasie realizacji zamówienia poprzez np. zwrócenie się do właściwego inspektoratu pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli lub też poprzez żądanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia oświadczenia jak wyżej lub następujących dokumentów: a) Poświadczonej/ych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, lub (i) b) Dokumentów np. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek) lub (i) c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO 10.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności jak również niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie oświadczenia lub dokumentów, o których mowa wyżej skutkowało będzie nałożeniem sankcji w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca ma prawo do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. W przypadku wątpliwości wynikłych podczas wykonania wizji w terenie, Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień na złożone wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z punktem 8 i 12 SIWZ. W celu jednoznacznych odpowiedzi na ewentualne wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający oświadcza, że nie będą udzielane żadne odpowiedzi w trakcie przeprowadzania wizji lokalnej oraz nie będą sporządzane żadne notatki z przeprowadzonych wizji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione do dnia 26.02.2019 r. do godz. 10:20.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information