Zakup kruszywa naturalnego wraz z załadunkiem do naprawy nawierzchni dróg gminnych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446024)

Client
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
State
warmińsko-mazurskie
Address
11-500 Giżycko, Bystry 1H 1
Phone
87 429 94 80
Fax
87 429 94 80
www
www.gzkbystry.pl
E-Mail
jacek.gzk@wp.pl
Created
2019-02-11

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry 1H 1 11-500 Giżycko warmińsko-mazurskie tel. 87 429 94 80 fax. 87 429 94 80 REGON 28136429900000 www.gzkbystry.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup kruszywa naturalnego wraz z załadunkiem do naprawy nawierzchni dróg gminnych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: . Przedmiotem zamówienia jest „Zakup kruszywa naturalnego wraz z załadunkiem do naprawy nawierzchni dróg gminnych” Kod CPV – 14.21.00.00-6 – Żwir, piasek, kamień kruszony, kruszywa 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Przewiduje się zakup kruszywa naturalnego wraz z załadunkiem, ze składowisk znajdujących się na terenie Gminy Giżycko z odbiorem transportem własnym Zamawiającego, wg frakcji mieszanka żwirowa kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, kruszywa klasy C50/30. Szacunkowa wielkość zamówienia, jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej wynosi 12000 ton, piasek płukany 500 ton, a) Zakup kruszywa będzie następował sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia. Zmiana wielkości zamówienia w przypadku zmniejszenia ilościowego materiału nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. W przypadku zwiększenia ilości materiału cena jego będzie na poziomie podanej w ofercie. c) Przy wycenie zakupu 1 tony kruszywa w celu określenia ceny ofertowej, oferent uwzględnia wszystkie koszty związane z zakupem materiału, załadunku. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. d) Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy WT4 i PN-EN 13242. (według zał. nr 5). e) Wykonawca przed wydaniem materiału zgromadzi przygotowane kruszywo na pryzmie o wielkości min. 500 m3 i dołączy badanie laboratoryjne potwierdzające, że zgromadzony materiał posiada optymalne uziarnienie zgodne z załącznikiem nr 5. f) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żada: zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty) g) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania badań laboratoryjnych dostarczonego kruszywa w przypadku przygotowania materiału niezgodnego z zamówieniem dostawca pokryje koszty związane z badaniem, a za przygotowany towar nie otrzyma zapłaty. h) w przypadku opóźnienia przygotowania kruszywa należytej jakości zostanie naliczona kara pieniężna w wys. 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia. i) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w przypadku dwukrotnego stwierdzenia dostawy kruszywa nienależytej jakości. j) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do 30 % wartości zamówienia podstawowego 3. Podwykonawstwo Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 41210000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information