Przebudowa ul. Reymonta w Radomsku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446019)

Client
Miasto Radomsko
State
łódzkie
Address
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
Phone
446 854 571
Fax
044 6854513, 6854521
www
https://bip.radomsko.pl
E-Mail
zamowienia@radomsko.pl
Created
2019-02-11

Miasto Radomsko

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko łódzkie tel. 446 854 571 fax. 044 6854513, 6854521 REGON 59064823800000 https://bip.radomsko.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ul. Reymonta w Radomsku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Reymonta w Radomsku”. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie określonym przedmiarem robót oraz zgodnie z projektami budowlanymi wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez: ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90‑527 Łódź, rysunkiem fundamentu pod Ławeczkę Reymonta, rysunkiem układu nawierzchni chodnika oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul. Reymonta w Radomsku na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego zgodnie z projektami budowlanymi wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, rysunkiem fundamentu pod Ławeczkę Reymonta, rysunkiem układu nawierzchni chodnika, w zakresie określonym przedmiarem robót i obejmującym w szczególności: 1) Budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od studni S1 do studni S12. 2) Przebudowę ul. Reymonta na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego w zakresie wykonania nowych nawierzchni jezdni, chodników, parkingów i zatoki autobusowej. 3) Budowę oświetlenia zewnętrznego na przebudowywanym odcinku drogi. 4) Budowę monitoringu zewnętrznego na przebudowywanym odcinku drogi. 5) Dostawę i montaż obiektów małej architektury. 6) Wykonanie stałej organizacji ruchu. 7) Wykonanie robót dotyczących zieleni. 8) Wykonanie robót dotyczących usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą. 9) Wykonanie pozostałych robót zawartych w przedmiarze robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) projekt umowy - stanowiący dodatek nr 8 do SIWZ, 2) Przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 9 do SIWZ, 3) Projekt budowlany wykonawczy przebudowy ul. Reymonta na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Narutowicza w Radomsku bez skrzyżowania z ul. Narutowicza – kanalizacja deszczowa - stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ, 4) Projekt budowlany wykonawczy przebudowy ul. Reymonta na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Narutowicza w Radomsku bez skrzyżowania z ul. Narutowicza – etap I - stanowiący dodatek nr 11 do SIWZ, 5) Projekt budowlany wykonawczy przebudowy ul. Reymonta na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Narutowicza w Radomsku bez skrzyżowania z ul. Narutowicza – przebudowa wlotu z ulicy Pl. 3-go Maja na skrzyżowaniu z DK nr 42 w m. Radomsko - stanowiący dodatek nr 12 do SIWZ, 6) Projekt budowlany wykonawczy przebudowy ul. Reymonta na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Narutowicza w Radomsku bez skrzyżowania z ul. Narutowicza – projekt przebudowy przyłącza gazu - stanowiący dodatek nr 13 do SIWZ, 7) Projekt budowlany wykonawczy przebudowy ul. Reymonta na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Narutowicza w Radomsku bez skrzyżowania z ul. Narutowicza – oświetlenie i monitoring - stanowiący dodatek nr 14 do SIWZ, 8) Projekt stałej organizacji ruchu (ul. Reymonta) - stanowiący dodatek nr 15 do SIWZ, 9) Projekt stałej organizacji ruchu (wlot z ulicy Pl. 3-go Maja na skrzyżowaniu z DK nr 42 - ul. Narutowicza) - stanowiący dodatek nr 16 do SIWZ, 10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca dodatek nr 17 do SIWZ, 11) Rysunek fundamentu pod Ławeczkę Reymonta - stanowiący dodatek nr 18 do SIWZ, 12) Rysunek układu nawierzchni chodnika - stanowiący dodatek nr 19 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z zm.). Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy: czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, kierowników robót, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 8 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 5. Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, szczegóły w pkt II.7) niniejszego ogłoszenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 16.1 SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub ki

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information