Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a także nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku,

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446018)

Client
Urząd Gminy Prażmów
State
mazowieckie
Address
05-505 Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1
Phone
227 270 177
Fax
227 270 522
E-Mail
zamowienia.prazmow@jst.pl
Created
2019-02-11

Urząd Gminy Prażmów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów mazowieckie tel. 227 270 177 fax. 227 270 522 REGON 54443890901000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a także nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku,

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych jak i zgromadzonych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a także nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, od osób prowadzących działalność gospodarczą, z budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Prażmów oraz gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Prażmów. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2022r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 1) Wadium może być wnoszone w: 1) a) pieniądzu, 2) b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information