Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach - ul. Kotlarza 15 i 19

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446017)

Client
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
State
śląskie
Address
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
Phone
32 258 20 21-25
Fax
32 258 20 25, 41 63 167
Created
2019-02-11

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5 40-126 Katowice śląskie tel. 32 258 20 21-25 fax. 32 258 20 25, 41 63 167 REGON 000515780

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach - ul. Kotlarza 15 i 19

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni na nieruchomości położonej przy ul. Kotlarza 15 i 19 w Katowicach o powierzchni ok. 340,00 m² i 496,49 m² w celu wykonania elementów zabudowy miejskiej przeznaczonych do odpoczynku. Zamówienie podzielone jest na dwa etapy. 1) Etap pierwszy obejmuje: a) prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce starych obrzeży betonowych (76,40 mb), wraz z wycięciem części nawierzchni asfaltowej (30,54 m²) oraz wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, b) prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce krawężników betonowych (2,50 mb), wraz z rozebraniem podłoża z betonu żwirowego, korytowaniem (8,00 m²) oraz wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, c) wykonanie nowych obrzeży i krawężników betonowych oraz naprawa nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej w miejscu na pojemniki na odpady, d) oczyszczenie terenu ze starej darni i zanieczyszczeń, wraz z rekultywacją wszystkich powierzchni biologicznie czynnych, e) wzmocnienie skarpy ekokratą (62,40 m²), f) wykoszenia (6,50 m²) oraz nasadzenia krzewów (ok 2863 szt.), wraz z wykopaniem i zaprawą dołów. 2) Etap drugi obejmuje utrzymanie zagospodarowanego terenu zielonego do 31.10.2019 r. zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji polegającym w szczególności na nawadnianiu i nawożeniu nasadzonej roślinności w celu ich prawidłowego wzrostu. 2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z rozbiórką/wykonaniem nawierzchni z obrzeżami nasadzeniami i rekultywacją. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, sprzętu, usług transportowych, wykonujących czynności związane z utrzymaniem zieleni lub nasadzeniami, ściółkowaniem i rekultywacją oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 3. Parametry równoważności. 1) Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym STWiORB) lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej (w tym STWiORB) lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA! Przedmiarach 1 dla ulicy Kotlarz 15 oraz 19 omyłkowo podano okres prowadzenia robót pielęgnacyjnych do 05.2019r. Roboty pielęgnacyjne ujęte w przedmiarach 1 dla ulicy Kotarza 15 i 19 będą prowadzone do 31/.10.2019r. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami zamieszczonymi w formacie PDF a przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiarów robót zamieszczonego w formacie PDF.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45112710-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information