Prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446014)

Client
Pomorski Urząd Wojewódzki
State
pomorskie
Address
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 21
Phone
058 3077545, 058 3077388
Fax
058 3077325
E-Mail
bdg_adm@gdansk.uw.gov.pl
Created
2019-02-11

Pomorski Urząd Wojewódzki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Okopowa 21/27 21 80-810 Gdańsk pomorskie tel. 058 3077545, 058 3077388 fax. 058 3077325 REGON 00051424200000

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie finansowane będzie z projektu nr 16/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 - 2020” w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji. 3. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiot zamówienia wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poprzez użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust. 1,2 i 3 oraz i art. 30 ust.1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79140000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2500,00 zł. 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert oraz musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu do

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information