Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej – Kompleksowa modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446013)

Client
Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu
State
małopolskie
Address
32-590 Libiąż, ul. Działkowa 1 1
Phone
32 6271311
Fax
32 6249290
www
www.libiaz.pl
E-Mail
urzad@libiaz.pl
Created
2019-02-11

Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu ul. Działkowa 1 1 32-590 Libiąż małopolskie tel. 32 6271311 fax. 32 6249290 REGON 27625798900000 www.libiaz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej – Kompleksowa modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej – Kompleksowa modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego”. 2. Roboty budowlane będą polegały na budowie mini parku linowego na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego im. „Solidarności 1980” przy ul. Piłsudskiego w Libiążu. 3. Zakres robót obejmuje w szczególności: a) wykonanie niwelacji terenu, b) przycięcie istniejących drzew, c) wycięcie istniejących krzewów, d) demontaż ławek i koszy na śmieci, e) wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla urządzeń mini parku linowego, f) wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy uzupełniające, g) montaż urządzeń mini parku linowego, h) demontaż istniejącego chodnika z płyt betonowych 50/50 cm, i) wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej, j) likwidacja istniejącej drogi z nawierzchni żwirowej, k) nasadzenia trawy w miejscu drogi żwirowej, l) przebudowa istniejących schodów z kostki brukowej od strony „dużej trybuny”, m) wykonanie podjazdów z kostki brukowej na boisko asfaltowe. 4. Miejsce wykonywania zamówienia: działka nr 1473/8 obręb Libiąż Mały, teren Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego im. „Solidarności 1980” przy ul. Piłsudskiego w Libiążu. 5. Szczegółowy zakres robót określa Projekt – branża budowlana (załącznik nr 6 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - branża budowlana (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz pomocniczo Przedmiar robót – branża budowlana (załącznik nr 8 do SIWZ). W każdym przypadku gdy zamawiający podaje materiał lub urządzenie z podaniem znaku towarowego, patentu lub producenta należy uznać, iż jest to materiał lub urządzenie wzorcowe. Wykonawca ma prawo zaproponowania w ofercie równoważnych materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, będą posiadały odpowiednie parametry, będą spełniać obowiązujące normy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 6. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 1) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji, jak: tyczenie, bieżącą obsługę w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne, 2) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscach kolizji i zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach i w trakcie robót, 3) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym, 4) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania robót, 5) wykonania prób i badań zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 6) sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 pkkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 pkkt 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 pkkt 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 pkkt 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information