"Prowadzenie kuchni, przygotowanie i dystrybucja posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie"

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438476)

Client
Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
State
mazowieckie
Address
09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja 116 116
Phone
0-24 276 74 74
Fax
0-24 276 74 74
www
www.dps-szczutowo.cba.pl
E-Mail
dpsszczutowo@wp.pl
Created
2019-01-11

Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie ul. 3 Maja 116 116 09-227 Szczutowo mazowieckie tel. 0-24 276 74 74 fax. 0-24 276 74 74 REGON 61133393500000 www.dps-szczutowo.cba.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Prowadzenie kuchni, przygotowanie i dystrybucja posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie"

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna polegająca łącznie na usłudze przygotowania posiłków, usłudze gotowania posiłków, usłudze podawania posiłków świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w wynajmowanych od Zamawiającego pomieszczeniach kuchennych wraz z wyposażeniem przez okres 24 miesięcy (od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.). W Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie (zwanym dalej Domem lub DPS) przebywa aktualnie 73 mieszkańców korzystających z całodobowego wyżywienia. W Dziennym Domu „Senior+” (zwanym dalej Dziennym Domem lub DD), będącym Działem Wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej liczba uczestników aktualnie wynosi 23 osoby. Nie wszyscy uczestnicy będą korzystać z jednego posiłku dziennie - obiadu. Liczba osób żywionych nie jest stała. Liczba mieszkańców i uczestników może zmieniać się okresowo, ze względu na stan zdrowia, wyjazdy na urlop i stan liczebności mieszkańców Domu i uczestników Dziennego Domu. Może ona także ulec zmniejszeniu w sposób naturalny. Przygotowywanie posiłków musi odbywać się w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, na bieżąco, ze świeżych produktów, posiłki muszą być wysokiej jakości (smaczne, nierozgotowane, nieprzypalone) zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) i innych w tym zakresie, jak również z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia oraz zaleceniami lekarza. Dobowa kaloryczność posiłków przedstawionych w jadłospisach musi spełniać wymóg dostarczenia 2200-2400 kcal dziennie dla jednej osoby. Posiłki będą przygotowywane z uwzględnieniem: specyfiki mieszkańców Domu i uczestników Dziennego Domu, zlecanych przez lekarza diet oraz zgodnie z wymaganiami w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków wynikających z Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, a także zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia w sposób następujący: 1) posiłki powinny pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. białka z przewagą pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne. Warunkiem świadczenia usług gastronomicznych dla Domu jest wynajmowanie pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem. Wykonawca w związku z tym zawrze umowę najmu. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w oparciu o sprzęt i wyposażenie Zamawiającego oraz dodatkowo będzie korzystać (awaryjnie) z własnego sprzętu, a także drobnego wyposażenia kuchni. Minimalna wysokość całodobowego wsadu surowca na jednego mieszkańca DPS nie może być mniejsza niż 9,80 zł brutto i 4,90 zł brutto na jednego uczestnika Dziennego Domu. Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, że o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia jest nie mniejszy niż 30%, osób, którzy stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy pomocy pracowników, wśród których dwie osoby – dwa etaty, będą pracownikami Zamawiającego, w/w pracowników wskaże Zamawiający. Zamawiający sugeruje Wykonawcy dokonania wizji lokalnej pomieszczeń i wyposażenia kuchni przed sporządzeniem oferty w dniu 21 stycznia 2019r. w godzinach od 14:00 do 15:00.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55321000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information